Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2020-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № НС-05-7\27 от 08.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 03.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Тодорова Стоянова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Данаил Антониев Средков ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:: Емине Хасан Иляз ЕГН
СЕКРЕТАР: Георги Кънчев Михов ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Наталия Здравкова Минкова ЕГН
  Иванка Маринова Кирязова ЕГН
  Силвия Стоянова Желева ЕГН
  Пламена Танева Апостолова ЕГН
  Силвия Полихронова Полихронова ЕГН
  Таня Иванова Стоянова-Рангелова ЕГН
  Божан Желязков Божанов ЕГН
  Красимира Георгиева Русева ЕГН
  Кина Атанасова Шереметова ЕГН
  Любима Тодорова Бургазлиева ЕГН
  Десислава Николова Николова ЕГН
  Фатме Хасан Рамадан ЕГН
  Калина Михова Манева ЕГН
  Диляна Вълева Маринчева ЕГН
  Христина Стаматова Хаджиатанасова ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2086-НС/

Календар

Решения