Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2009-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Павел Михайлов Савов за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-10 от 10 февруари 2021 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 10 февруари 2021 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Валентин Алексиев Николов като народен представител от Двадесет и трети изборен район – София, издигнат от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

С вх. № НС-10-32 от 10.02.2021 г. от Централната избирателна комисия е постъпило заявление от кандидата за народен представител Атанас Андонов Бояджиев, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия ГЕРБ в Двадесет и трети изборен район – София.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите – за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че въз основа на подаденото заявление от кандидата за народен представител Атанас Андонов Бояджиев следва да бъде заличен от листата на партия „ГЕРБ“ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна предпоставка за неговата избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 247, ал. 1, т. 6,  чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ГЕРБ“ кандидата за народен представител Атанас Андонов Бояджиев от Двадесет и трети изборен район – София, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ОБЯВЯВА Павел Михайлов Савов с ЕГН … за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения