Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2007-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 1 на 8 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Политическо споразумение за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 07.02.2021 г. между партия „Движение Да България“ (Да България), партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) и партия „Зелено движение“ за създаване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява заедно от съпредседателите Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 21.01.2021 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 01.02.2021 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 29.01.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.

5. Удостоверение № 48-00-88 от 26.01.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение Да България“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

6. Удостоверение № 48-00-317 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

7. Удостоверение № 48-00-301 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

8. Образец от подписа на представляващия партия „Движение Да България“.

9. Образец от печата на партия „Движение Да България“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „Демократи за силна България“.

11. Образец от печата на партия „Демократи за силна България“

12. Образци от подписите на представляващите партия „Зелено движение“ – 2 броя.

13. Образец от печата на партия „Зелено движение“.

14. Образци от подписите на представляващите коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 броя.

15. Преводно нареждане от „Уникредит Булбанк“ АД от 08.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Удостоверение от „Уникредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „Движение Да България“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9995 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

От протокол с вх. № НС-04-03-4 от 10 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения