Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1983-МИ
София, 22 август 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опан, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\22 от 21 август 2023 г. от кмета на община Опан, област Стара Загора, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Опан.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Опан, област Стара Загора, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Донка Иванова Стойчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Татяна Янчева Запрянова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцислав Пенчев Стойчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Евгениева Динева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветелина Ангелова Ангелова

 

СЕКРЕТАР:

Динко Иванов Динев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Славова Стоянова

 

 

Станка Колева Иванова

 

 

Желязко Динков Динев

 

 

Валентина Дианова Гайдаджиева

 

 

Даяна Николаева Шивачева

 

 2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения