Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1981-МИ
София, 18 август 2023 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.”

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 178 – чл. 181 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТКРИВА процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.”. Предметът включва:

1.1. Създаване на слоган, логотип и визия/иконографика за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

1.2. Изработване на 6 (шест) броя аудио-визуални материали – информационни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия. Всеки клип е с продължителност не по-дълга от 30 секунди.

Темите на видеоклиповете са:

 • Активно избирателно право.
 • Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес.
 • Гласуване с бюлетина за общински съветници.
 • Гласуване с бюлетина за кмет.
 • Машинно гласуване.
 • Гласуване на избиратели с увреждания.

1.3. Изработване на 6 (шест) броя аудиоклипа, включващи авторска музика или придобиване на авторски права по такава, диктор. Всеки клип е с продължителност не по-дълга от 30 секунди.

Темите на аудиоклиповете са:

 • Активно избирателно право.
 • Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес.
 • Гласуване с бюлетина за общински съветници.
 • Гласуване с бюлетина за кмет.
 • Машинно гласуване.
 • Гласуване на избиратели с увреждания.

1.4. Създаване на 2 (два) броя банери в статичен и динамичен формат, а също и по допълнително зададени формати и размери от Възложителя.

1.5. Изработване на 1 брой каре в размер 128 мм основа х 200 мм височина, формати – TIFF, PDF или EPS. 

1.6. Изработване на дизайн на информационен материал/брошура по предоставено текстово съдържание от Възложителя и предпечатна подготовка. Брошурата следва да е с формат А5 и обем 12 страници.

2. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции:

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до невъзможност за осигуряване на качествен краен резултат за възложителя.

3. Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева без включен ДДС.

4. ОДОБРЯВА обявлението и документация за обществената поръчка.

5. Определя за отговорни длъжностни лица Румен Цачев – ръководител на звено „Правна дейност“ и Елена Хайдушка – юрисконсулт в звено „Правна дейност“ в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

6. Възлага на отговорното длъжностно лице по т. 5:

 • да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;
 • да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕХ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения