Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1977-МИ
София, 2 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-46 от 15.12.2020 г. от Пламен Иванов Манушев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промени в състава на ОИК – Добричка. Предлага се за член на ОИК – Добричка, да бъде назначен Гичо Георгиев Гичев на мястото на Теодора Валентинова Пейчева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Гичо Георгиев Гичев и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Добричка, област Добрич Теодора Валентинова Пейчава, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Добричка, област Добрич, Гичо Георгиев Гичев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Добричка, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения