Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1977-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-896 от 08.08.2012 г. от Красимир Първанов - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за назначаване за член на ОИК - Пазарджик, на Цанко Кирилов Бангьозов на мястото на Стойко Николов Власев. Приложени са заявление за освобождаване от Стойко Николов Власев; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Цанко Кирилов Бангьозов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Стойко Николов Власев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Цанко Кирилов Бангьозов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения