Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1976
София, 16 август 2023 г.

ОТНОСНО: приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация

На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация, съгласно приложението.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения