Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1962-МИ
София, 4 август 2023 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74-77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и писмо от главния секретар на Народното събрание на Република България с изх. № АД-49-336-00-15 от 03.08.2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Консултации при кметовете на общини за съставите на Общинските избирателни комисии (ОИК)

1. Консултации за съставите на ОИК се провеждат при кмета на общината с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание до 28 август 2023 г. включително.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с 69 народни представители;

- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 62 народни представители;

- Партия „Възраждане“ с 37 народни представители;

- Партия „ДПС“ с 36 народни представители;

- Коалиция „БСП за България“ с 23 народни представители;

- Партия „Има такъв народ“ с 11 народни представители.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

2. Консултациите са публични. Датата, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общината.

3. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

4. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

5. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за състава на ОИК между представителите на партиите и коалициите по т. 1, кметът на общината представя в ЦИК до 28.08.2023 г. включително:

а) писмено предложение за състав на ОИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите за състава на ОИК;

в) списък на резервните членове;

г) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

д) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

е) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, включително приложенията, ако има такива;

ж) копие от диплома за всяко лице за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

з) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението);

и) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

6. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на ОИК, кметът на общината изпраща на ЦИК не по-късно от 28.08.2023 г. включително предложенията за състава на ОИК, направени от представителите на партиите и коалициите, ведно с документите по т. 3 и:

а) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

б) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

7. Когато кметът на общината не е направил предложение по т. 5,  в срока до 28.08.2023 г. областният управител прави предложение до ЦИК въз основа на предложенията от проведените консултации при кмета на общината до 06.09.2023 г.

8. Когато при консултациите за състава на ОИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК по предложението на кмета на общината, направено по реда на т. 5, или на областния управител, направено по реда на т. 7.

9. Когато при консултациите за състава на ОИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава ОИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.

10.1. Общинската избирателна комисия се състои от председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели, секретар и членове.

10.2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ОИК.

10.3. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка ОИК.

10.4. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

11.1. Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на избирателните секции на територията на общината, както следва:

- с до 150 избирателни секции включително – 11 членове;

- с над 150 избирателни секции – 13 членове;

- за районите в градовете с районно деление Пловдив и Варна – 27 членове;

- за Столичната община – 39 членове.

11.2. Общинските избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 11.1, в т.ч. председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар.

11.3. При назначаването на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 31.07.2023 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

12.1. Съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за партия „ДПС” – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

12.2. Съставът на ОИК с 13 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

 12.3. Съставът на ОИК с 27 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 8 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 7 членове; за партия „Възраждане“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 4 членове; за коалиция „БСП за България” – 3 членове; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

12.4. Съставът на ОИК с 39 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 11 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 10 членове; за партия „Възраждане“ – 6 членове; за партия „ДПС” – 6 членове; за коалиция „БСП за България” – 4 членове; за партия „Има такъв народ“ – 2 членове.

II. Изисквания към членовете на общинските избирателни комисии

13.1. За членове на ОИК се назначават лица, които:

а) са навършили 18 години;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

г) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

д) имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 28 април 2023 г. включително – 6 месеца преди датата на изборите;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

13.2. Обстоятелствата по букви „а” – „е“ се установяват с декларация (приложение към решението), а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай че все още няма издадена диплома).

13.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

13.4. Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.

III. Статут на членовете на общинските избирателни комисии

14. Общинската избирателна комисия се назначава за срока до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите избори за общински съветници и за кметове.

15. Членовете на ОИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.

16. При изпълнение на функциите си членовете на ОИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

17.1. Докато заема длъжността си, член на ОИК не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет в съответната община;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

17.2. Членовете на една и съща ОИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

17.3. Едно лице не може да участва в повече от едно качество в изборите – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

ІV. Назначаване на ОИК

Централната избирателна комисия назначава ОИК за всяка община до 08.09.2023 г. включително – 50 дни преди изборния ден.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения