Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1961-МИ
София, 31 юли 2012 г.

ОТНОСНО: повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин и частичния избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.

В резултат на повторната проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин и частичния избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г. и доклада на групата за контролни проверки на резултатите и връзки с преброителя

Р  Е  Ш  И:

Приема доклада на работната група на ЦИК, определена с Решение № 1842-МИ от 14 май 2012 г. на ЦИК за резултатите от новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин и частичния избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г. като:

1. Приема доклада в частта му за резултатите от проведения частичен избор за кмет на кметство  в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.

2. Приема доклада и определя окончателните данни за резултатите от новия избор на общински съветници в община Белоградчик, област Видин на 22 юли 2012 г. съгласно данните от секционните избирателни протоколи и извършва корекция на очевидна фактическа грешка при въвеждането в базата данни на ОИК-Белоградчик като:

В секция № 05-01-00-013 в базата данни на ОИК-Белоградчик в т. 20 променя разпределението на действителните гласове по кандидатски листи както следва:

6 ПП Политическо движение ЕВРОРОМА - 0 бр. гласове
7 ПП „ЛИДЕР" - 3 бр. гласове

3. Задължава ОИК-Белоградчик да актуализира базата данни по чл. 249 от ИК като въведе окончателните данни и се произнесе със свое решение за окончателните резултати от проведения нов избор за общински съветници в община Белоградчик и да представи в ЦИК решението си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения