Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1953-МИ
София, 3 август 2023 г.

ОТНОСНО: предаване на архива на ОИК с мандат 2019 – 2023 г. на общинската администрация

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 457, ал. 5 във връзка с чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. До 8 септември 2023 г. – приключване на мандата на ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове с мандат 2019-2023 г., общинската избирателна комисия във всяка община предава всички документи и печати, които се съхраняват в ОИК, на съответната общинска администрация.

2. На предаване подлежат  всички документи и книжа, като:

- Решенията и протоколите от заседанията на ОИК;

- Решения на ОИК за назначаване на СИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне съставите на СИК;

- Предложения от кметовете на общини до ОИК за съставите на СИК;

- Кореспонденция между ЦИК и ОИК и кореспонденцията им с организации и ведомства по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

- Протоколи на ОИК за отчитане резултатите от гласуването на избори;

- Регистри на ОИК за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община;

- Регистри на ОИК за регистриране на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Кандидатски листи с кандидати, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети за съответния вид избор;

- Обобщени справки и сведения на ОИК за броя на гласувалите и подадените гласове по общини за партии, коалиции и независими кандидати;

- По един екземпляр от бюлетините за всеки отделен вид избор;

- Жалби и сигнали до ОИК за нарушения по време на изборния процес;

- Съдебни решения, становища, експертизи и др. по дела на ОИК;

- Втори екземпляр от протоколите на СИК с резултатите от гласуването (първи и втори тур) за отделните видове избори;

- Всички документи и книжа от произведени нови и частични избори за общински съветници или за кметове.

- Всички документи и книжа от произведени местни референдуми.

3. Подлежащите на предаване книжа и материали се описват от председателя и секретаря на ОИК и се предават на комисия, назначена със заповед на кмета на общината. За предаването и приемането се съставя протокол, който се съхранява в общинската администрация.

4. Приетите от общинската администрация документи и книжа се съхраняват в помещение, определено със заповед на кмета на общината. За съхранението на приетите от ОИК документи и книжа, включително печати, отговорност носи кметът на общината.

4.1. В случаите когато документите и печатите на ОИК се намират в помещението за съхранение на изборни книжа, достъпът до помещението се осъществява по реда на Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината, без да е необходимо разрешение от ЦИК.

5. Срокът на съхранение на документите и книжата от изборите е до следващите общи избори за общински съветници и за кметове. Книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им. След изтичане на срока за съхранение документите и книжата се предават в 6-месечен срок в „Държавен архив“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения