Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1953-МИ
София, 22 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Баните, област Смолян

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-161 от 21.01.2021 г. е постъпило писмо от община Баните, област Смолян, с приложено предложение от Севда Антимова Чолакова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ за промяна в ОИК – Баните. Предлага се на мястото на Искра Алекова Маджарова, секретар на ОИК, да бъде назначена Галя Димитрова Панчугова.

Приложени са: заявление от Искра Алекова Маджарова за освобождаването й като секретар на ОИК – Баните, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Галя Димитрова Панчугова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Баните, област Смолян, Искра Алекова Маджарова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Баните, област Смолян, Галя Димитрова Панчугова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения