Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1951-ПВР/МИ
София, 23 юли 2012

ОТНОСНО:  прекратяване пълномощия на член на ОИК – Иваново, област Русе

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-886/11.07.2012 г. от Анатоли Йорданов Бобоков - член на ОИК - Иваново, с което същият желае да бъде освободен от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му поради лични причини.
Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Анатоли Йорданов Бобоков, ЕГН ...., като член на ОИК - Иваново, област Русе, и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения