Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1950-НС
София, 3 август 2023 г.

ОТНОСНО: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова и Мирослава Петрова Петрова за народни представители в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-70 от 01.08.2023 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 28.07.2023 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Петър Георгиев Петров от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

С Решение № 1932-НС от 08.06.2023 г. Централната избирателна комисия е обявила следващия в листата под № 8 Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител за времето, през което Андрей Иванов Цеков изпълнява функциите на министър.

Централната избирателна комисия в изпълнение на чл. 302 ИК и съобразявайки Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 г. на Конституционния съд на Република България приема, че на овакантения постоянен мандат на Петър Георгиев Петров следва да бъде обявена следващата в листата Росица Василева Пандова-Йовкова, а на мястото на избрания за министър Андрей Иванов Цеков, за времето, през което изпълнява функциите на министър, следва да бъде обявена Мирослава Петрова Петрова, под № 9, в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 49-то Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район – София, Росица Василева Пандова-Йовкова, ЕГН …, от листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

ОБЯВЯВА за народен представител в 49-то Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район  –  София, Мирослава Петрова Петрова, ЕГН …, под № 9 от листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, на мястото на Андрей Иванов Цеков за времето, през което Андрей Иванов Цеков изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения