Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1943-МИ
София, 21 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-13/19.01.2021 г. от Виолета Димитрова Иванова за освобождаването й като член на ОИК – Дряново. Постъпило е и предложение от А. Н. – пълномощник на ПП „ВОЛЯ“, на мястото на Виолета Димитрова Иванова за член на ОИК – Дряново, да бъде назначен Антон Младенов Стоянов, от резервния състав.

След извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че Антон Младенов Стоянов е в списъка с резервните членове по преписката по назначаване на ОИК – Дряново, като в същата са налице декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Антон Младенов Стоянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Дряново, област Габрово, Виолета Димитрова Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дряново, област Габрово, Антон Младенов Стоянов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения