Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1943-МИ
София, 21 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-13/19.01.2021 г. от Виолета Димитрова Иванова за освобождаването й като член на ОИК – Дряново. Постъпило е и предложение от А. Н. – пълномощник на ПП „ВОЛЯ“, на мястото на Виолета Димитрова Иванова за член на ОИК – Дряново, да бъде назначен Антон Младенов Стоянов, от резервния състав.

След извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че Антон Младенов Стоянов е в списъка с резервните членове по преписката по назначаване на ОИК – Дряново, като в същата са налице декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Антон Младенов Стоянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Дряново, област Габрово, Виолета Димитрова Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дряново, област Габрово, Антон Младенов Стоянов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения