Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1941-МИ
София, 21 януари 2021 г.

ОТНОСНО: опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация от нови и частични избори

Централната избирателна комисия с цел осигуряване на законосъобразно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии (СИК)/Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на Общинските избирателни комисии (ОИК) и на общинските администрации и като съобрази  необходимостта от еднакво прилагане на разпоредбите в тази материя, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 443, чл. 444 и  чл. 445, ал. 7 и ал. 8 от Изборния кодекс (ИК)

 

Р Е Ш И:

 

І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали в СИК и в ПСИК.

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

1. В плик с надпис „Плик № 1-МИ - Списъци на СИК № ........“ СИК/ПСИК поставят:

1.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ);

1.2. декларациите (приложения № 15-МИ и № 80-МИ) и удостоверения, приложени към избирателния списък (приложения № 14-МИ и №16-МИ);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79 -МИ).

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

2. В плик с надпис „Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № ……“ СИК/ПСИК поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 88-МИ-НЧ);

2.2. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за кмет на община  (Приложение № 89-МИ-НЧ);

2.3. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за кмет на район (Приложение № 89-МИ-НЧ), ако се произвежда такъв избор;

2.4. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за кмет на кметство  (Приложение № 89-МИ-НЧ), ако се произвежда такъв избор;

2.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 84-МИ или № 85-МИ за ПСИК);

2.6. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 87-МИ);

2.7. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.8. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.9. ксерокопие на черновата на протокола на СИК.

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

След произвеждане на първия тур печатът на СИК/ПСИК не се поставя в чувала (торбата). Поставя се в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа. Пликът с печатите се подписва от членовете на СИК/ПСИК, облепва се с тиксо и се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК, заедно с другите изборни книжа, за осигуряване на гласуването при евентуален втори тур за избор на кмет.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

3. В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставят, поотделно за всеки вид избор, опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

3.2. пакет с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокола на СИК/ПСИК“;

3.3. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

3.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

3.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

3.6. черновата на протокола на СИК;

3.7. бланките – чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

3.8. пакет с надпис „Кочан от бюлетините“, с които е гласувано;

3.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.10. протоколът за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 86-МИ);

3.11. приемо-предавателният протокол за избирателния списък (Приложения № 81-МИ, № 82-МИ за ПСИК или № 83-МИ за специализираните институции);

3.12. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 94-МИ);

3.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.14. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2;

3.15. неизползвани образци на декларации;

3.16. печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането  на евентуален втори тур за избор за кмет.

След произвеждане на избора за общински съветници и първия тур на избора за кмет печатът на СИК/ПСИК не се поставя в чувала (торбата), а в отделен запечатан плик, който се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК, съгласно т. 2.9.

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, моливи, острилки и др., не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

6. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Нов и/или частичен избор за …………………… на ……………. г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).“

7. Копие от подписания на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря протокол на СИК/ПСИК подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място в сградата, където се помещава СИК/ПСИК.

ІІ. Предаване на пликовете и чувала (торбата) от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация.

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и други книжа от СИК/ПСИК на ОИК.

8. Председателят, заместник-председателят и секретарят, а при отсъствие на някой от тях един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на ОИК „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № .....“ и „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № …“.

9. Общинската избирателна комисия проверява целостта на пликовете, след което разпечатва същите и:

9.1. сверява фабричния номер на протокола на СИК/ПСИК с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (приложения № 84-МИ или № 85-МИ за ПСИК), или в протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв (Приложение № 87-МИ);

9.2. проверява протокола на СИК/ПСИК и го предава в Изчислителния пункт към ОИК за въвеждане на данните от гласуването. Протоколът се предава, без да се разпластява.

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете членовете на СИК/ПСИК и ОИК съвместно установяват причините. Случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към настоящото решение, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 8 и от поне трима членове на ОИК и се поставя в съответния плик.

10. Протоколът на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването се разпластява от ОИК след въвеждане на данните в Изчислителния пункт към ОИК и потвърждаването му чрез подписана разписка.

Първият и вторият екземпляри от протокола, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в Плик № 2-МИ - „Протоколи на СИК № ….“.

11. В ОИК остава „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ....“.

„Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № ….“ се връща на присъстващите членове на СИК.

Б. Предаване на чувалите (торбите) и Плик № 2-МИ – „Протоколи на СИК № …“ от СИК/ПСИК на общинската администрация.

12. Членовете на СИК/ПСИК по т. 8, не по-късно от 24 часа от приключване на изборния ден, предават на комисия от длъжностни лица в общинската администрация, определена по реда на чл. 445, ал. 7 ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатаният чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № ……..“.

13. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувала (торбата) и Плик № 2-МИ с изборните книжа комисията по чл. 445, ал. 7 ИК проверява:

13.1. целостта на чувала (торбата) с изборните книжа.

Чувалът (торбата) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди), без да се отваря, се поставя в нов чувал (торба), осигурена от общинската администрация, която се завързва и надписва от членовете на СИК/ПСИК по начина, указан в т. 6.

13.2. съдържанието на Плик № 2-МИ за наличието на книжата в него, след което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

При установен чувал (торба) с нарушена цялост и/или липса на изборни книжа, случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към настоящото решение. Протоколът се поставя в Плик № 2-МИ преди запечатването му.

14. За предаването на чувала (торбата) и Плик № 2-МИ членовете на СИК/ПСИК и комисията по чл.445, ал. 7 ИК съставят протокол – приложение № 3 към изборните книжа. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 8 и от всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК и се поставя в Плик № 2-МИ преди запечатването му.

III. Действия по опаковане и предаване след произвеждане на втори тур на избор за кмет.

15. При произвеждане на евентуален втори тур за избор на кмет на община/район/кметство се прилагат разпоредбите по предходните точки от решението, както и следното:

15.1. Посочените в решението изборни книжа, отнасящи се за избор на общински съветници, не се вземат предвид при поставяне на изборните книжа в пликовете и в чувала (торбата), както и при предаването им на ОИК и на общинската администрация;

15.2. Изборните книжа и материали от втория тур се поставят в определеното преди първия тур помещение по т.18. За разпечатване на помещението, за прибиране на пликовете и чувалите (торбите) с изборните книжа от втория тур не е необходимо изрично решение.

16. Комисията по чл. 445, ал. 7 ИК се събира в 19.00 часа но не по-късно от 19.30 часа в деня на втория тур и получава от ОИК печата по т.18. Помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от първия тур, се разпечатва и отваря в присъствието на всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК след получаване на печата. След поставяне на пликовете и чувалите (торбите) с изборните книжа и материали от произведения втори тур в помещението, комисията по чл. 445, ал. 7 ИК предава печата и ключа на кмета на общината/района с приемо-предавателен протокол.

ІV. Съхраняване на чувалите (торбите) и другите изборни книжа и материали от общинската администрация.

17. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението се определя със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната ОИК.

Помещението следва да е охраняемо, обезопасено с оглед правилата за противопожарна безопасност и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или изгубването им.

18. След приемане от всички СИК/ПСИК на чувалите (торбите) с изборните книжа и Плик № 2-МИ комисията по чл. 445, ал. 7 ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 619-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 445, ал. 7 ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

19. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за общински съветници и за кметове.

20. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се определя с решение на ЦИК.

21. В 3-дневен срок от приключване на гласуването за общински съветници, за първи тур и при евентуален втори тур на изборите за кмет ОИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с книжата в тях, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.

22. След извършване на проверката по т. 22, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват чувалите (торбите) и другите изборни книжа от изборите за общински съветници и за кметове.

Определените от кмета длъжностни лица разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 с книжата в тях, след което запечатват помещението по реда на т. 18 и съставят протокол по реда на т. 21.

За разпечатването на помещението и прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо изрично решение.

23. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на чувалите (торбите) и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

Общинските администрации и ОИК предоставят копие от решението и приложенията към него на всяка СИК, при предаване на изборните книжа и материали и на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК преди комисията да започне работа.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения