Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1938-МИ
София, 6 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ, подписано от Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев - представляващи коалицията, заведено под № 1 на 3 септември 2015 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за създаване на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ от 18.08.2018 г., подписано от представляващия партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" („БАСТА") Мария Николова Кунина, представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" Цветан Василев Манчев, представляващия партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" (ГОРД) Христо Георгиев Георгиев, представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" Драгомир Желчев Стефанов, представляващия партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" Румен Маринов Йончев и представляващия партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" Радослав Милев Кацаров.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" („БАСТА"), издадено на 12.08.2015 г. от СГС -ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 818/2013 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", издадено на 14.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-10 състав по ф.д. № 53/2002 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" (ГОРД), издадено на 26.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-20 състав по ф.д. № 498/2012 г.

6. Удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", издадено на 11.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-11 състав по ф.д. № 15549/1996 г.

7. Удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", издадено на 13.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-7 състав по ф.д. № 7509/1997 г.

8. Удостоверение за актуално състояние на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", издадено на 18.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 82/2002 г.

9. Образци от подписите на представляващите съставните партии  - 6 бр.

10. Образци от подписите на представляващите коалицията Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев.

11. Образци от печатите на съставните партии - 6 бр.

12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-389 от 14.08.2015 г. на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" („БАСТА") за внесен от партията финансов отчет за 2014 г.

13. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-424 от 20.08.2015 г. на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

14. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-459 от 20.08.2015 г. на партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" (ГОРД) за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

15. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-376 от 12.08.2015 г. на партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

16. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-390 от 14.08.2015 г. на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

17. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-426 от 21.08.2015 г. на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

18. Банково удостоверение изх. № 34646 от 02.09.2015 г. от Райфайзенбанк (България) за новооткрита банкова сметка на името на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ.

19. Лицата, които ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ.

20. Списък от 6666 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като НАРОДЕН СЪЮЗ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-74 от 4 септември 2015 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: НАРОДЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1947-МИ/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения