Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1923-НС
София, 23 май 2023 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

В изпълнение на Решение № 3635 от 05.04.2023 г. по адм. д. № 3390/2023 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Създава нова т. 8, както следва:

„8. Когато при проверката се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица, който предава на ЦИК.

Списъкът се изпраща ведно с приложени към него заверени копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения и декларации. Към списъка се прилагат и други относими доказателства, включително и налична в ГД „ГРАО“ информация по отделните случаи. Изготвените копия следва да са четливи и да съдържат всички данни от попълнените реквизити на съответните документи, като пореден номер, име, ЕГН, № на документа за самоличност, графичен образ на подпис и др.

Върху страниците от избирателните списъци при заверката се изписват номерата на избирателните секции, областта, общината, съответно държавата.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1866-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения