Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1866-НС
София, 31 март 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и чл. 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 2. За целите на проверката районните избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите.

Съставя се приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра между РИК и съответното ТЗ „ГРАО“.

За констатирани липси РИК уведомяват незабавно ЦИК.

 1. За целите на проверката Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ на хартиен носител получените от СИК извън страната сканирани списъци за гласуване извън страната.

За предаването на списъците се съставя приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра между ЦИК и ГД „ГРАО“ в МРРБ.

 1. Предаването на списъците от РИК и ЦИК за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. се извършва не по-късно от 10 април 2023 г.
 2. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, включително и дописаните (под чертата);

б) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на гласувалите извън страната;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а“ и „б“ в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, фигуриращи повече от един път сред въведените по букви „а“ и „б“;

д) проверка за наличие на положен подпис в избирателните списъци за проверяваните по букви „а“ и „б“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г“ и „д“;

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е“;

з) изготвяне на окончателен списък с приложени копия от избирателните списъци.

 1. За лицата по т. 5, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) вписани в избирателен списък по настоящ адрес и гласували по постоянен адрес;

ж) получилите удостоверение за гласуване на друго място;

з) включени в списъка на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната по чл. 31, ал. 1 ИК.

 1. При проверката за наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, и при извършване на визуалния контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, трябва да се имат предвид правилата относно дописване на избиратели в избирателния списък (под чертата), уредени в т. 4.4 и т. 5 на раздел ІІІ „Изборен ден“ от Методическите указания на Централната избирателна комисия за СИК в страната в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. и Методическите указания при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 1777-НС от 16 март 2023 г., както и т. 10-11 от Решение № 1700-НС от 23 февруари 2023 г. на ЦИК.

Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на техническите устройства за машинно гласуване, може да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.  Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

 1. Когато при проверката се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица, който предава:

- на съответната районна прокуратура за проверка или разследване за извършено престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс за лицата, гласували в страната. Списъкът се изпраща, ведно с приложени към него заверени копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения и декларации;

- на Софийска районна прокуратура за лицата без българско гражданство;

- на Централната избирателна комисия – за сведение.

 1. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 и чл. 40 ИК, разследващите органи изискват от съответния кмет да представи заявленията и решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК с приложенията към тях.
 2. За лицата, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК извън страната допълнителни документи може да бъдат изискани от Централната избирателна комисия.
 3. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемно-предавателни протоколи.
 4. След извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължава да върне получените списъци по т. 3 на ЦИК с приемно-предавателен протокол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1923-НС/

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения