Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1922-МИ
София, 18 декември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Левски, с писмо вх. № МИ-15-549 от 18.12.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 173-МИ от 07.12.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 3 и чл. 41 ал. 1 ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, Веско Георгиев Маринов.

Към уведомлението са приложени заверени копия на следните документи: решение № 173-МИ от 07.12.2020 г. на ОИК – Левски; протокол № 60 от проведено заседание на ОИК – Левски, на 07.12.2020 г.; решение № 175-МИ от 15.12.2020 г. на ОИК – Левски; протокол № 61 от проведено заседание на ОИК – Левски, на 15.12.2020 г.; писмо от ОИК – Левски, с приложена справка за броя на населението на с. Стежерово, община Левски, област Плевен, към дата 15.12.2020 г.

Съгласно приложената справка на населението по постоянен адрес в с. Стежерово, община Левски, област Плевен, към дата 15.12.2020 г., има регистрирани 397 жители, поради което кметство Стежерово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Левски, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения