Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1915-МИ
София, 24 ноември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-43 от 18.11.2020 г. от Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, относно предложение на ПП „ВОЛЯ“ за назначаване на Антон Василев Василев за заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, на мястото на Данко Нинов Дачев, на когото предсрочно са прекратени пълномощията с Решение № 1909-МИ от 29.10.2020 г. на ЦИК.

Към писмото са приложени: предложение на ПП „ВОЛЯ“ за нов заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, копие от диплома за завършено висше образование и удостоверение за юридическа правоспособност и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК на Антон Василев Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, област Варна, Антон Василев Василев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения