Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1915-МИ
София, 24 ноември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-43 от 18.11.2020 г. от Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, относно предложение на ПП „ВОЛЯ“ за назначаване на Антон Василев Василев за заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, на мястото на Данко Нинов Дачев, на когото предсрочно са прекратени пълномощията с Решение № 1909-МИ от 29.10.2020 г. на ЦИК.

Към писмото са приложени: предложение на ПП „ВОЛЯ“ за нов заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, копие от диплома за завършено висше образование и удостоверение за юридическа правоспособност и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК на Антон Василев Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, област Варна, Антон Василев Василев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения