Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1914-НС
София, 11 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, чрез упълномощения представител Мариян Димитров, срещу решение № 186-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-92/2 от 10.04.2023 г. чрез РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, е постъпила жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, чрез упълномощения представител Мариян Димитров, срещу решение № 186-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски.

С решение № 186-НС от 06.04.2023 г. РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, е отказала да образува административно-наказателно производство по повод попадена жалба с вх. № 381 от 05.04.2023 г. поради липса на данни за извършено административно нарушение, тъй като представеният материал не представлява предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т. 17 от ДР на ИК

Жалбоподателите настояват Централната избирателна комисия да отмеани решение № 186-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, като незаконосъобразно, да констатира извършеното административно нарушение на ИК, както и да даде съответните указания на РИК в Деветнадесети изборен район –  Русенски.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, а разгледана по същество – за недоказана и неоснователна.

Централната избирателна комисия смята, че мотивите в решението на РИК в Деветнадесети изборен район –  Русенски, са правилни, тъй като от представения доказателствен материал не може да се установи дали има извършено нарушение.

Също така Централната избирателна комисия намира, че липсват конкретни доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата, относно евентуалната дата, място на извършване, извършител на деянието, както и подробна фактическа обстановка, при което е извършено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 186-НС от 06.04.2023 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Решението на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения