Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1911-НС
София, 11 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Петков Савов срещу решение № 106-НС от 27.03.2023 г. на РИК 19 – Русе

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-15-235 от 31.03.2023 г. от Тодор Петков Савов – кандидат за народен представител 19 МИР – Русе от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 106-НС от 31.03.2023 г. на РИК 19 – Русе.

С решение № 106-НС от 31.03.2023 г. РИК 19 – Русе, се е произнесла по сигнали с вх. № 207/27.03.2023 г. и вх. № 213/27.03.2023 г. от Тодор Петков Савов, с твърдени нарушения на чл. 183, ал. 4 във връзка § 1, т. 17 от ДР на ИК от Изборния кодекс. След запознаване с представените материали по преписката и събрана допълнително информация, РИК 19 – Русе приема, че по постъпилите сигнали и приложените към тях материали не се установява извършено нарушение. Мотивира се с това, че от материалите – снимка, картонена чаша за кафе, е видно, че същите не съдържат призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, поради което предметът, приложен към единият от сигналите не попада в обхвата на легалната дефиниция за „предизборна агитация“, дадена в § 1, т. 17 от ДР на ИК. Позовава се и на Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. В диспозитива на оспореното решение районната избирателна комисия приема, че поради липса на доказателства за извършено административно нарушение не са налице основания за образуване на административнонаказателно производство.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 106-НС от 31.03.2023 г. на РИК 19 – Русе да бъде отменено, а сигналът да бъде разгледан по същество.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до РИК 19-Русе, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред РИК 19 – Русе е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК 19 – Русе, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Петков Савов – кандидат за народен представител 19 МИР – Русе, от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 106-НС от 31.03.2023 г. на РИК 19-Русе.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 19 – Русе.

Решението на РИК 19 – Русе, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК 19-Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения