Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1905-МИ
София, 22 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

По електронната поща на ЦИК е постъпило писмо с вх. № МИ-15-477 от 16.10.2020 г. и в оригинал с вх. № МИ-15-477\1 от 22.10.2020 г. от ОИК – Банско, с приложено предложение от А. П. – упълномощен представител на ПП „ВМРО – Българско национално движение“, за промени в ОИК – Банско. Предлага се на мястото на Димитър Георгиев Думанов – член на ОИК – Банско, да бъде назначена Мария Александрова Кърпачева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 0055 от 02.07.2020 г. на Димитър Георгиев Думанов, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Мария Александрова Кърпачева, 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Димитър Георгиев Думанов като член на ОИК – Банско, област Благоевград, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Банско, област Благоевград, Мария Александрова Кърпачева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения