Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1887-МИ
София, 9 септември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-39 от 09.09.2020 г. е постъпило предложение от Делян … Добрев –упълномощен представител на политическа партия „ГЕРБ“ на мястото на Пламен Стефанов Лечев за председател на ОИК – Хасково, да бъде назначен Венелин Карев Челебиев – досегашен член на ОИК, а на мястото на Венелин Карев Челебиев да бъде назначена Венцислава Пенева Запрянова от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: молба от Пламен Стефанов Лечев за прекратяване на пълномощията му като председател на ОИК – Хасково, по лични причини и заверено копие от пълномощно.

Декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекси и копия от дипломите за завършено висше образование на Венелин Карев Челебиев и Венцислава Пенева Запрянова са налични в преписката по назначаването на ОИК – Хасково.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Хасково, област Хасково, Пламен Стефанов Лечев, ЕГН         …         , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Хасково, област Хасково, Венелин Карев Челебиев, ЕГН      …     , досегашен член на ОИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хасково, област Хасково, Венцислава Пенева Запрянова, ЕГН      …   , от предложения резервен състав.

На назначените председател и член на ОИК – Хасково, да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

За секретар: Силвия Стойчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения