Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1883-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница blitz.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № С-26/02.04.2023 г. е постъпил сигнал в 10:34 ч. от Стефан Манов – регистриран наблюдател от Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив и член на Обществения съвет към ЦИК, от имейл адрес …@.... В сигнала се твърди, че към 10:30 часа на сайта blitz.bg са публикувани резултати от екзит-пол за изборите за народни представители под формата на резултати от автомобилно рали, с което е нарушена забраната за публикуване на социологически проучвания и резултати от екзит-пол в хода на изборния ден, като е предоставен линк към публикацията и копие на публикацията.

На свое заседание, в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК, ЦИК извърши проверка на публикациите на интернет страницата blitz.bg на 02.04.2023 г. и установи, че в 13:03 часа е  публикуван материал, озаглавен „Нов етап на „Рали България“, зрелищна гонка се заформи между тези участници“. Публикацията съдържа информация „в реално време за междинните резултати на 8-те основни претендента за голямата награда в надпреварата, …“. „Временното класиране на основните 8 участници“, видно също така и от графиката, публикувана над заглавието на публикацията, е както следва: „Джипът от Банкя – 28,00%, Смартът от Харвард – 25,00%, Автобусът на движението – 13,00%, Патриотичният Форд – 11,00%, Червената Лада – 12,00%, Хамърът на Дългия – 3,00%, Танкът на Генерала – 3,20%, Новият ляв Москвич – 2,90%.“

Въпреки че в цитирания материал партиите и коалициите не са посочени с действителните им имена, съществува обективна свързаност между използваните наименования на автомобилите  и конкретни партии или коалиции, регистрирани за изборите на 02 април 2023 г. От друга страна процентното съотношение на резултатите обосновава извода, че същите представляват измерени и обобщени виждания на гражданите за резултата от гласуването на изборите на 2 април 2023 г., каквато е и същността на допитването до общественото мнение. Видно от момента на извършване на прегледа, данните са огласени преди обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

Във връзка с изложеното ЦИК приема, че материалът, озаглавен „Нов етап на „Рали България“, зрелищна гонка се заформи между тези участници“, и съдържанието към него, представлява резултати от допитване до общественото мнение по повод на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. В чл. 205, ал. 5 ИК е регламентирана изрична забрана за огласяване под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите.

С оглед спазване на изборното законодателство, и по-конкретно на чл. 205, ал. 5 ИК, след протоколно решение на ЦИК, е публикувано съобщение на електронната страница на ЦИК https://www.cik.bg/ на 2 април 2023 г., с което ЦИК акцентира на забраната по чл. 205, ал. 5 ИК, както и че публикуването на данни за предварителните резултати от гласуването на интернет страниците на доставчици на медийни услуги до обявяване на края на изборния ден подлежи на санкция по реда на чл. 475 ИК.

Централната избирателна комисия също така е изпратила и съобщения на 2 април 2023 г. на всички средства за масова информация с горното съдържание.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 във връзка с чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че на 2 април 2023 г., на интернет страницата blitz.bg, е публикуван материал в 13:03 часа, озаглавен „Нов етап на „Рали България“, зрелищна гонка се заформи между тези участници“, като стойностите са дадени в проценти както следва: „Джипът от Банкя – 28,00%, Смартът от Харвард – 25,00%, Автобусът на движението – 13,00%, Патриотичният Форд – 11,00%, Червената Лада – 12,00%, Хамърът на Дългия – 3,00%, Танкът на Генерала – 3,20%, Новият ляв Москвич – 2,90%.“, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал от изборния ден (преди обявяване края на изборния ден на територията на страната) за политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като нарушението е извършено от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210, седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210, седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов.

УКАЗВА на електронното издание незабавно да премахне от интернет страницата blitz.bg публикуваните резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения