Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1881-МИ
София, 1 септември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-427 от 19.08.2020 г. е постъпило заявление от Емануил Желязков Димитров за освобождаването му като член на ОИК – Първомай.

С вх. № МИ-10-36 от 28.08.2020 г. е постъпило предложение от Юксел … Расим – упълномощен представител на политическа партия „Движение за права и свободи“ на мястото на Емануил Желязков Димитров за член на ОИК – Първомай, да бъде назначена Елица Петрова Запрянова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Елица Петрова Запрянова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Емануил Желязков Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Елица Петрова Запрянова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Първомай, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения