Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1861-НС
София, 31 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17-1 от 30.03.2023 г. от Европейска асоциация за защита на човешките права – България, представлявано от Румяна Христова Дечева, регистрирано с Решение № 1824-НС от 27 март 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно Румяна Христова Дечева в полза на 142 (сто четиридесет и две) лица – представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 142 (сто четиридесет и два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 140 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 2 лица като наблюдатели извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 125 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 17 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната и извън страната 125 (сто двадесет и пет) упълномощени представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната:

 

1.

Анатолий Драгомиров Желев

 

2.

Албена Асенова Чолакова

 

3.

Ангелина Иванова Колчагова

 

4.

Андон Митев Калчев

 

5.

Анна Ангелова Николова

 

6.

Александър Янев Нуцов

 

7.

Ахмед Заимов Калемджиев

 

8.

Бирсен Невзатова Феим

 

9.

Борил Георгиев Гигов

 

10.

Бояна Десиславова Гузгунова

 

11.

Валентин Николов Хаджийски

 

12.

Валентина Георгиева Вълева

 

13.

Валентина Георгиева Митова

 

14.

Василена Велизарова Ковачева

 

15.

Величка Атанасова Митева

 

16.

Веселин Асенов Ашиков

 

17.

Георги Йорданов Пенев

 

18.

Георги Каменов Минчев

 

19.

Георги Сашев Трифонов

 

20.

Георги Стоянов Георгиев

 

21.

Георги Тихомиров Петков

 

22.

Георги Цветанов Пчелин

 

23.

Гергана Георгиева Георгиева

 

24.

Гергана Красимирова Попова

 

25.

Гергана Петкова Кънева

 

26.

Делчо Иванов Делибашев

 

27.

Десислава Славчева Христова

 

28.

Диана Иванова Михова

 

29.

Диляна Атанасова Пчелина

 

30.

Димитър Стилиянов Ставрев

 

31.

Дияна Тодорова Колева

 

32.

Дияна Юриева Александрова

 

33.

Евгени Стефанов Каралъмов

 

34.

Евгения Василева Манолова

 

35.

Елена Василева Тюкенова

 

36.

Ерай Мехмедов Уруков

 

37.

Захаринка Валентинова Атанасова

 

38.

Ивайло Недков Иванов

 

39.

Иван Йорданов Михнев

 

40.

Илия Виденов Заимов

 

41.

Илияна Красимирова Казепова

 

42.

Ирена Илиева Величкова

 

43.

Искрен Митев Митев

 

44.

Йордан Славчев Славов

 

45.

Калинка Михайлова Сиракова - Петрова

 

46.

Катя Стойчева Георгиева

 

47.

Киара Живкова Иванова

 

48.

Кирил Иванов Кожухаров

 

49.

Кирил Орлинов Алексиев

 

50.

Красимир Христов Врански

 

51.

Красимира Георгиева Стилиянова

 

52.

Лъчезар Петков Димов

 

53.

Любомир Величков Младенов

 

54.

Мария Красимирова Денчева

 

55.

Марияна Иванова Арфондиева

 

56.

Маряна Валентинова Борисова

 

57.

Меглена Стефанова Маратилова

 

58.

Методи Николаев Терзийски

 

59.

Милена Митева Николова

 

60.

Калин Бориславов Найденов

 

61.

Михаил Орлинов Панев

 

62.

Младен Галинов Великов

 

63.

Неда Момчилова Дамянова

 

64.

Недялка Милкова Ведър

 

65.

Ник Иванов Райчев

 

66.

Николай Димитров Колев

 

67.

Николай Ивелинов Андреев

 

68.

Николай Димитров Иванов

 

60.

Николай Георгиев Стайков

 

70.

Николинка Стефанова Даракчиева

 

71.

Павлина Ванчева Димитрова-Гунчева

 

72.

Петър Владимиров Велков

 

73.

Петър Любомиров Петров

 

74.

Петя Валериева Николова

 

75.

Петя Иванова Николаева

 

76.

Пламен Кирилов Киров

 

77.

Пламен Николаев Николаев

 

78.

Сафие Джамал Данаджъ

 

79.

Светлозар Даринов Киров

 

80.

Светослав Живков Валентинов

 

81.

Симеон Мартинов Дулевски

 

82.

Симона Димитрова Димитрова

 

83.

Стефан Стоев Дюлгеров

 

84.

Таня Николаева Багалева

 

85.

Теодора Миленова Ладжева

 

86.

Теодосий-Зограф Николаев Колев

 

87.

Тодор Иванов Тонев

 

88.

Цветанка Владимирова Цачева

 

89.

Шефкед Нези Карахасан

 

90.

Енрике Евлогиев Валентинов

 

91.

Велико Митков Минков

 

92.

Румяна Миткова Гаврилова

 

93.

Валери Георгиев Стоичков

 

94.

Станислав Станиславов Евтимов

 

95.

Калин Александров Тасев

 

96.

Калоян Иванов Петков

 

97.

Георги Христов Кършаков

 

98.

Бойко Иванов Андреев

 

99.

Йорданка Радева Иванова

 

100.

Петко Бойков Николов

 

101.

Марин Иванов Андреев

 

102.

Андриян Методиев Манов

 

103.

Румен Георгиев Толев

 

104.

Борислав Стефанов Рангелов

 

105.

Силвия Йорданова Петрова-Митева

 

106.

Александър Николаев Александров

 

107.

Габриела Стефанова Стойчева

 

108.

Тодор Милев Балтов

 

109.

Елена Ангелова Янкова

 

110.

Петър Милев Балтов

 

111.

Михаил Петров Василев

 

112.

Айнур Юсуф Генч

 

113.

Иван Милчев Момчев

 

114.

Росен Иванов Кучев

 

115.

Антонио Николаев Костадинов

 

116.

Мартин Запрянов Кръстев

 

117.

Петър Петров Зъбов

 

118.

Анна Георгиева Минкова

 

119.

Марина Петрова Петрова

 

120.

Ангел Димитров василев

 

121.

Мирослав Владимиров Зарев

 

122.

Калоян Красимиров Георгиев

 

123.

Асен Милков Мицов

 

 

Извън страната:

 

124.

Мария Йорданова Бояджиева

 

125.

Елена Йорданова Цицелкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения