Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1861-МИ
София, 12 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от партия „Обединена Социалдемокрация“, подписано от Венцислав Петров Димитров, упълномощен от представляващия партията Йордан Тодоров Гергов, заведено под № 4 на 11 август 2020 г. в регистъра на партиите за участие в частични избори за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище и за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, насрочени на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП Обединена Социалдемокрация.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2020 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.

2. Удостоверение № 48-00-332 от 10.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Пълномощно от 10.08.2020 г. в полза на Венцислав Петров Димитров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1016-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частични избори за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище и за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, насрочени на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Обединена Социалдемокрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения