Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 186-ЕП
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от Божидар Стефанов Чеков, представляващ Инициативен комитет, регистриран с Решение № 95-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК, заведено под № 6 на 14 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България. Със същото се предлага на ЦИК да регистрира за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България като независим кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти.
Към заявлението са приложени следните документи:
- заявление по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата - 1 бр.
- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидата - 1 бр.;
- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата - 1 бр.
От протокол от 15 април 2014 г. с вх. № ЕП-04-37 от 15.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, се установява спазването на разпоредбата на чл. 369 от ИК за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи кандидатурата на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти.
Налице са изискванията на чл. 365 и 367 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на независимия кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, предложен от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, ЕГН ..., като независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, издигната от Инициативен комитет.
2. На регистрирания кандидат да се издаде удостоверение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения