Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1846-МИ
София, 21 юли 2020 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в нови и частични избори

Във връзка с регистрацията в общинската избирателна комисия на кандидати за кметове на общини, райони и кметства за участие в нови и частични избори, насрочени след общите избори на 27 октомври 2019 г., на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 - 16, чл. 156 - 161, чл. 397, ал. 1, чл. 402, ал. 1, т. 1 - 2, чл. 412 - 419, чл. 464, т. 6, чл. 468 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право да бъдат избирани за кметове

1. Право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (дата – съгласно приетата от ЦИК хронограма за съответния избор):

- за кметове на общини и райони – в съответната община;

- за кметове на кметства – в съответното населено място.

ІІ. Издигане на кандидати за кметове

2. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в общинската избирателна комисия.

3. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

4. Независим кандидат не може да бъде кандидат на партия, коалиция или местна коалиция.

5. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа.

6. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидати за същия избор.

ІІІ. Действителност на регистрацията в ОИК

7. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.

8. Когато кандидат за кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

9. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.

10. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 7. Решението се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

ІV. Документи и срок за регистрация

11. Регистрирането на кандидатите се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

11.1. предложение от партията, коалицията, местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес), адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. В община, където има избори в повече от едно кметство (район), се подава едно общо предложение;

11.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

11.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа);

11.4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията, местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидата в общинската администрация.

13. Регистрирането на кандидатите в общинските избирателни комисии се извършва:

- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма);

- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма). 

14. ОИК води отделни входящи регистри на кандидатите:

- за кмет на община (район) – Приложение № 69-МИ-НЧ;

- за кмет на кметство – Приложение № 70-МИ-НЧ;

V. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат   

15. Право да посочват и регистрират независим кандидат за кмет имат:

15.1 за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;

15.2. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

15.3. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500

16. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 66-МИ-НЧ от изборните книжа). Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 1849-МИ от 16.07.2020 г.).

17. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 18, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

18. Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по т. 11.2 – 11.3:

- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма);

- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма). 

VІ. Условия за регистрация. Отказ за регистрация

19. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатите.

20. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

21. В случаите, когато общинската избирателна комисия откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

22. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат:

- за нови избори не по-късно от 30 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма);

- за частични избори не по-късно от 19 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма). 

23.  Когато кандидат на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат:

- за нови избори не по-късно от 30 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма);

- за частични избори не по-късно от 19 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма). 

Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

24. За регистрацията на всеки кандидат общинската избирателна комисия взема решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 71-МИ-НЧ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

25. Въз основа на взетото решение за регистрация общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистриран кандидат (Приложение № 67-МИ-НЧ от изборните книжа).

26. Общинската избирателна комисия обявява кандидатите за кмет:

- за нови избори не по-късно от 32 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма);

- за частични избори не по-късно от 20 дни преди изборния ден (дата съгласно приетата от ЦИК хронограма). 

VІІ. Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация

27. Списъците по т. 18 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва:

- за нови избори не по-късно от 27 дни преди изборния ден;

- за частични избори не по-късно от 23 дни преди изборния ден. 

За резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единият от които се предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват за срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

28. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.

29. Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК.

30. Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

VІІІ. Статут и неприкосновеност на кандидатите.

31. Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите. В случай че регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му се прекратяват от деня на заличаването.

32. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

33. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

Х. Отпуск на кандидатите

34. Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

35. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

36. В случай че регистрацията на кандидат бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се счита, че отпускът не е прекъсван.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения