Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1828-МИ
София, 18 юни 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-10-31 от 16.06.2020 г. от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промени в състава на ОИК – Разград. Предлага се за член на ОИК – Разград, да бъде назначен Хубан Евгениев Соколов на мястото на Диана Христова Йорданова, освободена с Решение № 1707-МИ от 10.12.2019 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Хубан Евгениев Соколов и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разград, област Разград, Хубан Евгениев Соколов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК – Разград, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения