Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1828-МИ
София, 18 юни 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-10-31 от 16.06.2020 г. от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промени в състава на ОИК – Разград. Предлага се за член на ОИК – Разград, да бъде назначен Хубан Евгениев Соколов на мястото на Диана Христова Йорданова, освободена с Решение № 1707-МИ от 10.12.2019 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Хубан Евгениев Соколов и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разград, област Разград, Хубан Евгениев Соколов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК – Разград, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения