Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
София, 6 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава и наименованието на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“, регистрирана с Решение № 143-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК

На 5 юни 2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“ за промени в състава на коалицията чрез включване на ПП „Средна Европейска Класа“, съответно за промяна в наименованието на коалицията. Заявен е начинът на изписване на името на коалицията върху бюлетината, а именно: „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“. Заявлението е подписано и се депозира от Любка Христова Доинска – изрично упълномощена от представляващия коалицията.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“, под № 8.1. на 5 юни 2021 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението за промяна в състава на коалицията, установи следното:

Коалицията „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“ е регистрирана с Решение № 143-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и е вписана в Регистъра на Коалициите на ЦИК под № 8 от 26 май 2021. В състава на коалицията влизат три партии – ПП „Консервативно обединение на десницата“, ПП „Български земеделски народен съюз“ и ПП „Български демократически форум“. Коалицията се представлява от Петър Стефанов Москов – председател.

Заявлението за промяна в състава на коалицията е подадено в срока по чл. 144, ал. 1 ИК, от упълномощено лице и в него изрично се заявява искане за включване в състава на партия „Средна Европейска Класа“ в състава на коалицията, промяна в наименованието на коалицията и в начина на изписване на наименованието на коалицията върху бюлетината.

Към заявлението е представен Анекс № 1 от 4 юни 2021 г. към предизборно политическо споразумение за образуване на коалицията, с който в състава на коалицията се включва ПП „Средна Европейска Класа“ и се променя наименованието на коалицията.

Анексът е подписан от всички партии в състава на коалицията, чрез представляващите ги, и е представен пред ЦИК в оригинал.

Заявено е искане за изписване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“.

Централна избирателна комисия намира, че не е налице пречка за включване на ПП „Средна Европейска Класа“ в състава на регистрираната с решение 143-НС от 26 май 2021 г. коалиция, по следните съображения:

ПП „Средна Европейска Класа“ е регистрирана като участник в коалиция с Решение № 150-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и фигурира в Регистъра на коалициите на ЦИК под № 9 от 26 май 2021 г., като част от състава на коалиция „Средна Европейска Класа“, заедно с ПП „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.

Със свое Решение № 180-НС от 6 юни 2021 г., Централна избирателна комисия е заличила регистрацията на коалиция „Средна Европейска класа“, поради което не е налице законова пречка за удовлетворяване на настоящото искане поради участие в друга коалиция.

Изискуемите документи по чл. 144 ал. 2 ИК са налични в оригинал по преписката по първоначалната регистрация на ПП „Средна Европейска Класа“ като участник в коалиция. Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс и т. 29 и 31 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“, регистрирана с Решение № 143-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с включване на „Средна Европейска Класа“.

ДОПУСКА промяна в наименованието на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“, както следва: коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“.

ДОПУСКА промяна в наименованието на коалицията за изписване в бюлетината: „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“ и издава ново съгласно настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

185 -НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения