Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1806-ПВР/МИ
София, 27 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Белоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-864 от 30.03.2012 г. от Венелин Ерославов Йорданов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Белоградчик, област Видин, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК - Белоградчик, област Видин, като на мястото на члена на ОИК Павлинка Петкова Василева да бъде назначен Иван Георгиев Йотов от квотата на ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени заявление от Павлинка Петкова Василева за освобождаване от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Иван Георгиев Йотов; заверено с оригинала пълномощно от Владимир Цветанов Тошев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Видин за преупълномощаване на Венелин Ерославов Йорданов като общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Белоградчик и пълномощно № КО-Г-012/19.07.2011 г. от Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ" за упълномощаване на Владимир Цветанов Тошев - облстен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Видин.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Павлинка Петкова Василева, ЕГН .., и анулира издаденото й удостоверение..

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Иван Георгиев Йотов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения