Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1796-НС
София, 18 март 2023 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и тяхното съхраняване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, чл. 288 и чл. 296, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

І.І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини и в ПСИК:

А. Пликове с изборни книжа и материали извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии  поставят :

1.1.избирателния списък (приложения № 9-НС, № 10-НС за ПСИК, № 11-НС за специализирани институции, № 12-НС за места за изтърпяване наказание и за задържане или № 13-НС за плавателни съдове под българско знаме);

1.2. декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 15-НС, № 24-НС и № 26-НС);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

2. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК/ПСИК  поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 81-НС-х);

2.2. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 72-НС, № 73-НС за ПСИК или № 76-НС за СИК на плавателен съд под българско знаме);

2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 78-НС);

2.4. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.6. ксерокопие на черновата на протокола на СИК/ПСИК.

3. Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК/ПСИК от членовете на СИК/ПСИК преди поставянето в тях на книжата и материалите, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

4. Устройството за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното устройство и инструкциите с двата QR кода се опакова в пакет, върху който се поставя надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“. Пакетът се подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пакетът с устройството за видеонаблюдение не се поставя в чувала (торбата), а се предава на РИК.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

5. В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

5.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

5.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

5.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи;

5.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

5.5. черновата на протокола на СИК/ПСИК;

5.6. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

5.7. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

5.8. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

5.9. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 77-НС);

5.10. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 68-НС, № 70-НС за ПСИК или № 69-НС за специализирани институции);

5.11. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 80-НС);

5.12. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

5.13. други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-НС;

5.14. неизползвани образци на декларации;

5.15. печатът на СИК/ПСИК.

6. Изборните книжа по т. 5 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

7. Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № ……“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

8. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 2 април 2023 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

І.ІІ. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини или със специализирани устройства за машинно гласуване:

А. Пликове с изборни книжа и материали извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

9. Плик с надпис „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик СИК поставят :

9.1.избирателния списък (Приложениe № 9-НС);

9.2. декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 15-НС, № 24-НС и № 26-НС);

9.3. списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС);

9.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

10. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК поставят:

10.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 82-НС-хм);

10.2. двете флаш памети, всяка поставена в отделен запечатан, прозрачен плик с надпис съответно „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК;

10.3. запечатания прозрачен плик с петте смарт карти;

10.4. финалния отчет от машинното гласуване;

10.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 72-НС);

10.6. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 78-НС);

10.7. протоколите за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване;

10.8. протокола с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

10.9. особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

10.10. ксерокопие на черновите на протоколите на СИК.

11. Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата и материалите, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

12. Устройството за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното устройство и инструкциите с двата QR кода се опакова в пакет, върху който се поставя надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“. Пакетът се подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пакетът с устройството за видеонаблюдение не се поставя в чувала (торбата), а се предава на РИК.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

13. В чувала (торбата) СИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

13.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

13.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

13.3. пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини за кандидатски листи“;

13.4. пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини „Не подкрепям никого“;

13.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини от машинно гласуване за кандидатски листи“;

13.6. пакет с надпис „Действителни бюлетини от машинно гласуване „Не подкрепям никого“;

13.7. пакет с надпис „Начален отчет, разписка за текущо състояние, системна разписка и ПИН-код“;

13.8. черновата на протокола на СИК;

13.9. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

13.10. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

13.11. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

13.12. протокола за маркиране на печата на СИК (Приложение № 77-НС);

13.13. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 68-НС);

13.14. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 80-НС);

13.15. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

13.16. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-НС;

13.17. неизползвани образци на декларации;

13.18. печатът на СИК.

14. Изборните книжа по т. 13 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

15. Използваната ролка специализирана хартия, заедно с резервната ролка (ако е останала такава) се опаковат в пакет, който се надписва, подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пакетът с неизползваната специализирана хартия за машинно гласуване, пакетът с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

16. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 2 април 2023 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

17. Раздели ІІ, ІІІ и ІV се прилагат за секциите по подраздели І.І и І.ІІ.

 

ІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И МАТЕРИАЛИТЕ И ЧУВАЛА (ТОРБАТА) ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на РИК.

18. Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на РИК „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …”, „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № …“ и пакета с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“, заедно с изборните книжа и материали в тях.

19. Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете и пакета, след което:

19.1. Проверява наличието на всички изборни книжа и материали в пликовете;

19.2. За СИК с машинно гласуване изважда от „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № .....“ двата запечатани плика с двете флаш памети, запечатания плик с петте смарт карти и финалния отчет от машинното гласуване, които остават в РИК за предаване на ЦИК;

19.3. Проверява съдържанието на пакета с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“, който остава в РИК за предаване на ЦИК;

19.4. Сверява фабричния номер на протокола на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 72-НС или № 73-НС за ПСИК), или в протокола (Приложение № 78-НС) за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол);

19.5. Проверява протокола на СИК и го предава заедно с едната флаш памет от машинното гласуване, предназначена за ИП в Изчислителния пункт към РИК, за прехвърляне на данните от гласуването. Протоколите от секциите, в които е гласувано само с хартиени бюлетини, след проверка се предават за въвеждане на данните в тях. Протоколите се предават, без да се разпластяват.

19.6. Когато РИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

19.7. При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа и материали в пликовете и пакета, членовете на СИК/ПСИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към решението. Протоколът се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 18  и от поне трима членове на РИК и се поставя в съответния плик.

20.1. Секционните протоколи се предават на РИК НЕРАЗПЛАСТЕНИ. Протоколите на СИК/ПСИК се разпластяват от РИК след прехвърляне/въвеждане на данните в ИП към РИК и потвърждаването им чрез подписана разписка. Представителите на СИК проследяват прехвърлянето/въвеждането на данните от протоколите в ИП на РИК.

20.2. В ИП на РИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметта, предназначена за ИП.

В случай, че флаш паметта от машината за гласуване по т. 19.5 не може да бъде разчетена, за това обстоятелство се съставя констативен протокол. Констативният протокол се подписва от представители на РИК, СИК и ИП, като един екземпляр от констативния протокол се предава на ЦИК.

21. При приемане на секционния протокол РИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола. Разписката се подписва от представители на РИК, СИК и ИП.

22. Първият и вторият екземпляр от всеки протокол, предназначени за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № …….“.

23.1. Районната избирателна комисия връща на представителите на СИК „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ….“, за предаване заедно с торбата (чувала) на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК. Пликът не се запечатва.

23.2. В РИК остават:

- „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № ....“, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ за проверка;

- пакет с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“, за предаване на ЦИК;

- първия (бял) екземпляр на протокола на СИК, двете флаш памети и петте смарт карти, за предаване на ЦИК, като запечатаните флаш памети с надпис „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК“ и флаш паметите, предназначени за ИП се опаковат поотделно;

- втория индигиран екземпляр на протокола на СИК, предназначен за РИК.

24. Когато РИК установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в РИК се събира цялата СИК и заедно с РИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

Б. Предаване на чувала (торбата) и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

25. Членовете на СИК по т. 18 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатан чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“.

26. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувала (торбата)  и  плика с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява:

26.1. целостта на чувала (торбата)  с изборните книжа.

Чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нов чувал (торба), осигурен  от общинската администрация. Новият чувал (торба)  се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 8, и случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-НС.

26.2. съдържанието на  Плик № 2-НС за наличието на книжата в него, след което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. При установена липса на изборни книжа случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-НС  преди запечатването му.

27. За предаването на чувала (торбата) и Плик № 2-НС членовете на СИК/ПСИК  и  комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец Приложение № 79-НС от изборните книжа. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 18 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и се поставя в  Плик № 2-НС преди запечатването му.

28. СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

 

ІІІ. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧУВАЛИТЕ (ТОРБИТЕ) И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

29. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение/я, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението/та се определя/т със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали за всеки вид избор се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

30. След приемане от всички СИК/ПСИК на чувалите (торбите) с изборните книжа и Пликове № 2-НС, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК получава от представителите на общинската администрация по т. 7 и т. 15 пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“ и пакетите с неизползваната хартия за машинно гласуване. Комисията поставя чувалите (торбите), пликове № 2-НС, пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“ и пакетите с неизползваната хартия за машинно гласуване в определеното помещение за съхранение на книжата и материалите. След това помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 1597-НС от 7 февруари 2023 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

31. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители.

32. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на решение № 1750-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 1597-НС от 7 февруари 2023 г.  на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

33. За всяко отваряне на помещението и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликове, съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат съответно прибират в чувалите (торбите)/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

34. В 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и  по т. 9  с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

35. След извършване на проверката по т. 34, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 и по т. 9 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и по т. 9 с книжата в тях, след което запечатват помещението и съставят протокол по реда на т. 30.

За разпечатването на помещението с цел прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

36. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

37. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

 

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ РИК НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪХРАНЯВАНЕТО Ѝ

38. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протоколите на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.). За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броят и видът на предадените документи, и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител.

39. Документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация до следващите избори за народни представители.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони за предоставяне на всяка СИК/ПСИК  и на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, заедно с приложенията към него.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения