Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1767-МИ
София, 25 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1685-МИ от 13 декември 2019 г. на ЦИК относно определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1685-МИ от 13 декември 2019 г. на ЦИК, както следва:

- добавя се подточка 11.1. със следното съдържание:

„11.1. Председателят на общинската избирателна комисия изготвя график за дежурства на всички членове на ОИК на ротационен принцип за срок от 3 месеца. Броят на членовете, които дават дежурства, не може да бъде повече от трима за една и съща дейност и се определя в зависимост от нейната сложност, обем и характер.

При разглеждане на исканията за възнаграждения Централната избирателна комисия преценява дали дадените дежурства са били целесъобразни, като се изплащат възнаграждения за най-много трима членове на ОИК, дали дежурство.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1685-МИ/

1786-МИ/

Календар

Решения