Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1685-МИ
София, 20 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 83, ал. 4 и чл. 87, ал. 1, т. 30, чл. 463, ал. 1, 2 и 3 и чл. 465 от Изборния кодекс и чл. 27, ал. 1, чл. 30, ал. 4 – 10, чл. 42, ал. 1 – 5 във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Основания за провеждане на заседания от общинските избирателни комисии (ОИК)

1. За периода 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата ОИК провеждат заседания в случаите на:

а) приемане на решение за прекратяване на пълномощията на общинския съвет, ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание в случаите по чл. 27, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);

б)  приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в случаите по чл. 30, ал. 6 във връзка с ал. 4, т. 5, 6 и 10 ЗМСМА и приемане на решение за обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат;

в) приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран следващия в съответната листа общински съветник в случаите по чл. 30, ал. 7 във връзка с ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ЗМСМА;

г) приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет в случаите по чл. 42, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2, 5 и 10 ЗМСМА;

д) приемане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет в случаите по чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 ЗМСМА;

е) приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор (чл. 87, ал. 1, т. 30 ИК) в случаите, когато няма избран кмет на втория тур или изборът за общинските съветници или на кмет е обявен за недействителен;

ж) приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета (чл. 87, ал. 1, т. 30 и чл. 463, ал. 1 – 3 ИК);

з) приемане на писмено становище по насрочени срещу решения на ОИК съдебни дела и приемане на решение за процесуално представителство по тях;

и) на основание решение на ЦИК;

к) в други случаи, предвидени в нормативен акт.

ІІ. Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник

2. Заседания за прекратяване пълномощията на общински съветник.

2.1. Основание за провеждането на такива заседания е писмено уведомление до ОИК от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, към което са приложени някои от следните документи в зависимост от конкретния случай:

а) заверен от съда препис от влязло в сила съдебно решение за поставяне под запрещение на общински съветник (чл. 30, ал. 4, т. 1 ЗМСМА);

б) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която общинският съветник след избирането му е осъден на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност (чл. 30, ал. 4, т. 2 ЗМСМА);

в) оставка на общинския съветник, подадена чрез председателя на общинския съвет до ОИК (чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА);

г) решение (или удостоверение) на Централната избирателна комисия за обявяване на общинския съветник за избран за народен представител (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

д) решение на Народното събрание за избор на общински съветник за министър (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

е) решение на Министерския съвет за назначаване на общински съветник за областен управител (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

ж) решение на ОИК за избиране на общински съветник за кмет (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

з) заповед за назначаване на общински съветник за заместник-министър, заместник-областен управител, зам.-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация (чл. 30, ал. 4, т. 4 ЗМСМА);

и) документ, издаден от председателя на общинския съвет за неучастието на общински съветник в три поредни заседания или общо в пет заседания през годината без уважителни причини (чл. 30, ал. 4, т. 5 ЗМСМА);

к) медицински документ, удостоверяващ, че общински съветник поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца (чл. 30, ал. 4, т. 6 ЗМСМА);

л) копие от решение на общинския съвет и копие от броя на „Държавен вестник”, в който е публикуван указът на президента на Република България за извършени административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или до промяна на постоянния адрес на общинския съветник извън територията на общината (чл. 30, ал. 4, т. 7 и 8 ЗМСМА);

м) удостоверение или друг документ от съответния компетентен орган за избирането на общинския съветник или назначаването му на изброените длъжности и органи по чл. 30, ал. 4, т. 9 ЗМСМА, удостоверяващ това обстоятелство;

н) документ за неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 ЗМСМА;

о) заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 30, ал. 4, т. 11 ЗМСМА);

п) документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че общински съветник не отговаря на условията за избираемост (чл. 30, ал. 4, т. 12 от ЗМСМА);

р) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт (чл. 30, ал. 4, т. 13 ЗМСМА).

2.2. Общинската избирателна комисия в сроковете, посочени в ЗМСМА, приема решение, с което мотивирано прекратява или отказва да прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник.

2.3. Решенията и отказите на ОИК по т. 2.2. могат да се оспорват чрез ОИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването им по реда на чл. 459 ИК. Общинската избирателна комисия изпраща препис от решението на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

ІІІ. Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет

3. Заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет.

3.1. Основание за провеждане на заседания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет е писмено уведомление до ОИК от председателя на общинския съвет или друг компетентен орган, към което са приложени някои от следните документи в зависимост от конкретния случай (чл. 42, ал. 1 ЗМСМА):

а) оставка на кмета, подадена чрез председателя на общинския съвет до ОИК (чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА);

б) медицински документ, удостоверяващ, че кметът поради заболяване се намира в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца (чл. 42, ал. 1, т. 2 ЗМСМА);

в) заверен от съда препис от влязла в сила присъда, с която кметът след избирането му е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна служба (чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА);

г) документ от компетентен орган, от който се установява осъществяване на дейност или заемане на длъжност по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА и неизпълнение на задълженията в срока по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА от кмета (чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА);

д) копие от решение на общинския съвет и копие от броя на „Държавен вестник”, в който е публикуван указът на президента на Република България за извършени административно-териториални промени, водещи до закриване на общината, района или кметството, или до промяна на постоянния адрес на кмета в общината или кметството (чл. 42, ал. 1, т. 6 и 7 ЗМСМА);

е) препис от решение (или удостоверение) на ЦИК за обявяване на кмета за избран за народен представител (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

ж) решение на Народното събрание за избор на кмета за министър (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

з) решение на Министерския съвет за назначаване на кмета за областен управител (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

и) заповед за назначаването на кмета за заместник-министър, заместник-областен управител или за назначаването му на друга длъжност по служебно правоотношение, както и трудов договор за заемане на друга длъжност по трудово правоотношение (чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА);

к) документ от компетентен орган, от което се установява осъществяване на дейност или заемане на длъжност в нарушение на забраните по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА от кмета за времето на мандата му (чл. 42, ал. 1, т. 9 ЗМСМА);

л) документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи, че кметът неоснователно отсъства от работа за повече от един месец (чл. 42, ал. 1, т. 10 ЗМСМА);

м) заверен препис на влязло в сила решение, с което е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА);

н) документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че кметът на общината, района или кметството не отговаря на условията за избираемост (чл. 42, ал. 1, т. 12 ЗМСМА);

о) заверено от общинската администрация копие от акт за смърт на кмета (чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА).

3.2. Общинската избирателна комисия приема решение в сроковете, посочени в ЗМСМА, с което мотивирано прекратява или отказва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета.

3.3. Решенията и отказите на ОИК могат да се оспорват чрез ОИК пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването им по реда на чл. 459 ИК. ОИК изпраща препис от решението на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

4. Заседания на ОИК за приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на:

а) нов избор;

б) частичен избор.

4.1. Заседанията по т. 4, буква „а“, се провеждат при настъпване на основанията на чл. 465 ИК.

4.2. Заседанията по т. 4, буква „б“, се провеждат на основание решенията на ОИК по т. 3 от настоящото решение, с които се прекратяват предсрочно пълномощията му или се констатира настъпилото по силата на закона предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

В тридневен срок от влизане в сила на решението ОИК го изпраща на ЦИК, заедно с документа, удостоверяващ основанието за предсрочното прекратяване пълномощията на кмета.

5. Когато след прекратяване пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частичен избор за кмет не се произвежда. В тези случаи общинският съвет избира кмет.

ІV. Дежурства.

6. Членовете на ОИК дават целодневни дежурства за:

а) подготовка на материалите за провеждане на заседанията на ОИК в случаите, посочени в закона и настоящото решение;

б) процесуално представителство на ОИК по дела пред съдилищата;

в) комплектоване на преписката за изпращане в съда и за изготвяне на писмено становище;

г) предоставяне на изискани от съдилищата, органите на дознанието или други държавни и общински органи документи или друга информация;

д) при предаване и получаване на изборни книжа по разпореждане на съдилищата или в изпълнение на други разпореждания;

е) по указание на ЦИК.

V. Възнаграждения за заседания и дежурства

7. Възнагражденията на членовете на ОИК се определят с решение на ЦИК за всеки отделен случай. За целта ОИК са длъжни да представят на ЦИК следните документи:

а) искане за заплащане на възнаграждение на членове на ОИК, в което се описва накратко кога е проведено заседанието или дежурството, както и основанието за провеждането му (посочва се съответната точка от настоящото решение), участвалите в заседанието или дежурството членове;

б) протокол (или препис от протокол) от заседанието на ОИК, в който се отразяват присъствалите членове на ОИК и техните длъжности, както и приетите решения;

в) при дежурство – справка, подписана от председателя и секретаря на комисията, в която се описва на какво основание, какви дейности са изпълнени и от кои членове на ОИК .

8. Исканията се комплектоват по реда на т. 7 и се изпращат в Централната избирателна комисия в едномесечен срок от датата на провеждането на заседанието или дежурството.

9. Възнагражденията на членовете на ОИК при провеждане на заседания и дежурства са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от бюджета на ЦИК.

10. На членовете на общинските избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на ОИК, се заплащат разходи за пътуване. Разходите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на съответната община.

11. Не се изплащат възнаграждения за дежурства, проведени в деня на заседание на ОИК 

VІ. Възнаграждение на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нови или частични избори

12. Възнаграждението на членовете на ОИК и на СИК за произвеждане на нови или частични избори или местен референдум се определя с отделно решение на ЦИК.

13. В случаите когато се изплаща възнаграждение за произвеждане на нов или частичен избор или местен референдум, не се дължи отделно възнаграждение на членовете на ОИК за заседания и дежурства.

VІІ. Общи разпоредби

14. Членовете на общинската избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

15. Общинските администрации осигуряват условия (помещение, компютър и телефон и др.) за провеждане на заседания на ОИК в периода 7 дни след обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове до края на мандата на комисията и каса за съхраняване на документите и печата на ОИК. Общинската администрация трябва да осигури (чрез своите IT специалисти) функционирането на интернет страницата на ОИК.

16. Общинската избирателна комисия обявява на интернет страницата си и на общодостъпно и видно място в общината адрес за кореспонденция, телефон за връзка и e-mail.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1767-МИ/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения