Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1762-МИ
София, 20 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

Общинска избирателна комисия – Разград, с писмо вх. № МИ-15-95 от 03.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 196-МИ от 22.01.2020 г. на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 5 и 9 ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Киченица, община Разград, област Разград, Юзджан Джеватов Рамаданов.

Към уведомлението са приложени следните документи: заверено копие от влязло в сила решение № 196-МИ/22.01.2020 г. на ОИК – Разград; протокол № 45-МИ от 22.01.2020 г. от заседание на ОИК – Разград; писмо с изх. № 90-03-178/12.02.2020 г. от ГД ГРАО в МРРБ относно справка за броя на населението на с. Киченица. Съгласно справката в кметство Киченица, община Разград, област Разград, има регистрирани 1101 жители по постоянен адрес, поради което кметство Киченица отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Разград, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения