Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1761-МИ
София, 18 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Ардино, с писмо вх. № МИ-15-114 от 10.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 100 от 05.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, Фикрет Рахим Топчи.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо с вх. № 132/04.02.2020 г. на ОбС – Ардино; заявление на Фикрет Рахим Топчи за прекратяване на пълномощията му като кмет кметство Брезен; решение № 100/05.02.2020 г. на ОИК – Ардино; решение № 101/102.2020 г. на ОИК – Ардино протокол № 22 от 05.02.2020 г. от заседание на ОИК – Ардино; протокол № 23 от 13.02.2020 г. от заседание на ОИК – Ардино; таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област Кърджали, община Ардино, към дата 15.12.2019 г.

Съгласно приложената таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област Кърджали, община Ардино, към дата 15.12.2019 г., в кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, има регистрирани 777 жители по постоянен адрес, поради което кметство Брезен отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Ардино, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения