Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1760-НС
София, 13 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1749-НС от 10.03.2023 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-04-01-13/10 от 13.03.2023 г. е постъпило писмо от г-н Иван Кондов – постоянен секретар на Министерството на външните работи. В писмото се аргументира невъзможността да бъде образувана избирателна секция в гр. Манама, Кралство Бахрейн, и се предлага Централната избирателна комисия да измени Решение № 1749-НС от 10.03.2023 г. в тази му част, която предвижда образуване на избирателна секция на посоченото място. Касае се за следното:

Република България няма дипломатическо или консулско представителство в гр. Манама, Кралство Бахрейн. С Указ № 71 от 1 март 2022 г. на Президента на Република България (приложен) г-н Димитър Абаджиев е освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн. С грама с изх. № Пр-17-57/12.03.2023 г. от посолството в Рияд, Кралство Саудитска Арабия (приложена) посолството информира, че към днешна дата за Кралство Бахрейн няма акредитиран извънреден и пълномощен посланик, като не е стартирана процедура по този въпрос.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, за да бъде поискано съгласие за разкриване на избирателна секция в Кралство Бахрейн, следва да са изпълнени  кумулативно две условия – Република България да има дипломатически отношения и да е назначила акредитиран посланик за него. Предвид липсата на назначен акредитиран посланик за Кралство Бахрейн, не е искано съгласието на приемащата държава за провеждане на избори на 2 април 2023 г. В допълнение възникват допълнителни въпроси относно това кой би бил компетентният орган, който да издаде заповед за образуване на избирателна секция по чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс, в място в държава, за която Република България няма акредитиран посланик, както и кой би бил компетентният орган, който да изготви и подпише съответния списък за гласуване по чл. 31, ал. 1 от Изборния кодекс за избирателна секция в държава, в която Република България няма акредитиран посланик.

След като разгледа аргументите, посочени в писмото на МВнР Централната избирателна комисия обсъди предложение за изменение и допълнение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. в частта, предвиждаща образуване на избирателна секция в Манама, Бахрейн. „За“ предложените изменения гласуваха 7 членове на ЦИК, а „против“ гласуваха 6 членове на ЦИК.

Тъй като Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1749-НС/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения