Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 176-МИ
София, 4 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Йото Димитров Добрев чрез процесуалните му представители адв. Мария Янева и адв. Вари Бельов, срещу решение № 358-МИ от 29.05.2021 г. на ОИК – Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба на електронната поща с вх. № ЧМИ-10-3 от 01.06.2021 г. и в оригинал на 02.06.2021 г. от Йото Димитров Добрев, чрез процесуалните му представители адв. Мария Янева и адв. Вари Бельов, срещу решение № 358-МИ от 29.05.2021 г. на ОИК – Плевен.
Обжалваното решение е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс по внесен за разглеждане в ОИК – Плевен, проект за решение, с което се отказва регистрация в ОИК – Плевен, на Йото Димитров Добрев като кандидат в частичния избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, на 27 юни 2021 г. Общинската избирателна комисия – Плевен, не е постигнала изискуемото от Изборния кодекс мнозинство за вземане на решение, като видно от протокол № 109 от 29 май 2021 г. от присъстващите на заседанието 13 членове на ОИК гласували „за“ проекта са 6 членове, а гласували „против“ – 7.
Жалбата е постъпила в ЦИК в законоустановения тридневен срок, поради което същата се явява допустима. Към жалбата е приложено пълномощно от Йото Димитров Добрев в полза на адв. Мария Янева и адв. Вари Бельов от 31.05.2021 г. Допълнително е изискана от ОИК – Плевен, да изпрати цялата преписка по решението и с вх. № ЧМИ-10-3\1 от 02.06.2021 г. същата е постъпила по електронната поща на ЦИК.

В преписката, комплектувана от ОИК – Плевен, се съдържат копия от: решение № 358-МИ от 29.05.2021 г. на ОИК – Плевен; протокол № 109 от 29.05.2021 г. от заседание на ОИК – Плевен; заявление за регистрация в ОИК на партия или коалиция в нови и частични избори на 27.06.2021 г. с вх. № 504/25.05.2021 г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за регистрация на партията за участие в частичния избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, на 27.06.2021 г.; пълномощно от Красимир Дончев Каракачанов изх. № 196 от 18.05.2021 г. в полза на Светослав Александров Доков; Решение № 87-МИ от 21.05.2021 г. на ЦИК относно допускане на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в частични избори на 27 юни 2021 г.; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС; решение № 351-МИ от 26.05.2021 г. относно регистрация в ОИК – Плевен, на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, на 27 юни 2021 г.; предложение вх. № 511/28.05.2021 г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за регистрация в ОИК – Плевен, на Йото Димитров Добрев за участие в частичния избор за кмет на кметство с. Ясен, община Плевен, на 27.06.2021 г.; заявление-декларация (Приложение № 64-МИ-НЧ) от Йото Димитров Добрев; писмо вх. № 483 от 09.02.2021 г. на ОИК – Плевен, от Районна прокуратура – гр. Плевен, ведно с определение по НОХД № 223 от 2021 г. по описа на Районен съд – Плевен, влязло в сила на 04.02.2021 г., с което на Йото Димитров Добрев е наложено наказание една година лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено с 3 години изпитателен срок; писмо от Общински съвет – Плевен, до ОИК – Плевен, с вх. № 484/11.02.2021 г., ведно с оставка от Йото Димитров Добрев в качеството му на кмет на кметство с. Ясен, община Плевен; решение э№ 326-МИ от 11.02.2021 г. на ОИК – Плевен, с което се прекратяват предсрочно пълномощията на Йото Димитров Добрев като кмет на кметство с. Ясен, община Плевен, считано от 11.02.2021 г.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и постановено при неспазване на материалноправните и процесуалноправните норми и в несъответствие със закона. Излагат се аргументи за неправилност на извода на ОИК – Плевен, че към момента на постъпилото предложение за регистрация в ОИК – Плевен, на кандидата Йото Димитров Добрев, издигнат от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ и след получен от Районна прокуратура – Плевен, протокол № 36 от 04.02.2021 г. по НОХД № 223/2021 г. по описа на Районен съд – Плевен, е станало служебно известно обстоятелството, че на Йото Добрев му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година с отлагане на изтърпяване на наказанието с изпитателен срок от 3 години и поради тези обстоятелства следва да се откаже регистрацията на кандидата. Твърди се също така, че Йото Димитров Добрев не изтърпява наказание лишаване от свобода, което е една от отрицателните предпоставки, които следва да не са налични по отношение на кандидатите за общински съветници и за кметове. Считат, че Йото Димитров Добрев отговаря на всички изисквания, предвидени в чл. 397, ал. 1 ИК, като кандидат за кмет на кметство с. Ясен, представени са и необходимите документи.

Поради горното жалбоподателят намира оспореното решение на ОИК за незаконосъобразно и моли за неговата отмяна, както и да бъдат дадени указания на общинската избирателна комисия да регистрира кандидата Йото Димитров Добрев за кмет на кметство с. Ясен, община Плевен, област Плевен.

Централната избирателна комисия намира подадената жалба за допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, а по същество за основателна. Атакуваното решение е постановено на редовно заседание на ОИК при наличие на законно установения кворум и е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия не споделя аргументите на ОИК - Плевен, че разпоредбата на чл. 397, ал. 1 ИК, отнасяща се до изтърпяване на наказание лишаване от свобода, следва да се прилага в съответствие с разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, която поставя като изискване при заемане на изборната длъжност кмет лицето да не е осъждано с наказание лишаване от свобода за извършване на умишлено престъпление от общ характер. Член 397, ал. 1 ИК определя изискванията за пасивното избирателно право, а именно право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. От представените документи – определение по НОХД № 223 от 2021 г., влязло в сила на 04.02.2021 г., с което Районен съд – Плевен, е одобрил постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, от което безспорно е установено, че Йото Димитров Добрев е осъден на една година лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 НК отлага изтърпяването на това наказание с тригодишен изпитателен срок. От горното следва, че към момента на подаване на заявлението за регистрация в ОИК – Плевен, същият не изтърпява наказание лишаване от свобода по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК, поради което не е пречка да бъде регистриран като кандидат за кмет в частичните избори за кмет на кметство Ясен, община Плевен, на 27 юни 2021 г., доколкото към заявлението за регистрация са приложени всички изискуеми в регистърното производство документи и за него са налице всички останали предпоставки да бъде регистриран за участие в частичния избор.

Предвид горното атакуваното решение на ОИК - Плевен, следва да бъде отменено, преписката да бъде върната на общинската избирателна комисия за ново произнасяне с указания да регистрира Йото Димитров Добрев като кандидат за кмет на кметство Ясен, област Плевен, в частичния избор на 27 юни 2021 г.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения