Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1756-МИ
София, 13 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от М. Х. М. срещу решение № 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК – Ветово, област Русе

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-10\1 от 10.02.2020 г. е постъпила жалба от М. Х. М. срещу решение № 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК – Ветово, област Русе, с което комисията е взела решение да се представлява от адвокат по адм.д. № 68/2020 и адм.д. № 70/2020 г. по описа на Административен съд – Русе.

В жалбата и в допълнението към нея се иска Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Ветово, като незаконосъобразно по съображения, изложени в обстоятелствената част.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

Решението на ОИК – Ветово, не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на § 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет организиране на процесуалното представителство и защитата на комисията по две образувани дела пред Административен съд – Русе.

Общинската избирателна комисия – Ветово, при наличие на необходимото мнозинство от две трети от присъстващите при изискуемия кворум е приела решение, с което е упълномощила председателя на ОИК – Ветово, да сключи договор за правна помощ и упълномощи адвокат, който да представлява комисията по образувани две дела по описа на Административен съд – Русе. Оспореното решение не е от категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88 във връзка с чл. 58 ИК, поради което жалбата се явява недопустима, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Х. М. срещу решение № 174-МИ от 01.02.2020 г. на ОИК – Ветово, област Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения