Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1754-НС
София, 13 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9-1 от 10.03.2023 г., вх. № 9-2  и вх. № 9-3 от 13.03.2023 г. от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез пълномощника Мария Димитрова Иванова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1747-НС от 09.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска в полза на Мария Димитрова Иванова;

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска, в полза на 84 (осемдесет и четири) лица – представители на сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 84 (осемдесет и четири) бр.;

- списъци с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъците са представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъците на упълномощените лица са предложени 84 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 79 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 79 (седемдесет и девет) упълномощени представители на сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, както следва:

  №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Динко Танев Мандов

 

2.                  

Валентин Кирилов Стамов

 

3.                  

Елиза Кирилова Танева

 

4.                  

Иван Трайков Стефанов

 

5.                  

Иван Георгиев Иванов

 

6.                  

Костадин Асенов Първанов

 

7.                  

Калинка Миткова Цоцина

 

8.                  

Лиляна Венциславова Цоцина

 

9.                  

Анита Бойкова Станимирова

 

10.              

Красимира Атанасова Станимирова

 

11.              

Теменужка Любомирова Дудекова

 

12.              

Любомир Иванов Дудеков

 

13.              

Мартин Петров Койрушки

 

14.              

Данка Иванова Иванова

 

15.              

Георги Цветанов Василев

 

16.              

Цецка Тодорова Кръстева

 

17.              

Дилян Димитров Цолов

 

18.              

Силвия Любомирова Василева

 

19.              

Валентина Ангелова Хайтова

 

20.              

Кирил Константинов Михайлов

 

21.              

Даниела Илиева Цветкова

 

22.              

Софи Владимирова Цветкова

 

23.              

Валери Димитров Димитров

 

24.              

Гергана Иванова Иванова

 

25.              

Георги Валентинов Иванов

 

26.              

Милена Маринова Иванова

 

27.              

Ирена Валентинова Динова

 

28.              

Дилян Динов Динов

 

29.              

Емил Николов Николов

 

30.              

Памела Георгиева Георгиева

 

31.              

 Милчо Гергов Гергов

 

32.              

Пенка Маринова Гергова

 

33.              

Дилян Йотов Дилов

 

34.              

Тотка Кръстева Беленска

 

35.              

Георги Славчов Гергов

 

36.              

Надежда Иванова Зехова

 

37.              

Катерина Георгиева Мицова

 

38.              

Николай Ценов Иванов

 

39.              

Валери Георгиев Вълканин

 

40.              

Юлия Петрова Стоянова

 

41.              

Иван Владимиров Дамяновски

 

42.              

Калоян Красимиров Миленов

 

43.              

Палмира Величкова Алексиева

 

44.              

Лидия Дилова Коцева

 

45.              

Пенка Симеонова Тоткова

 

46.              

 Симеон Тотков Николов

 

47.              

 Пламен Иванов Иванов

 

48.              

Гергана Тоткова Николова

 

49.              

Росица Димитрова Големанова

 

50.              

Божидар Пенчов Големанов

 

51.              

 Виолина Божидарова Иванова

 

52.              

Мария Тодорова Зиновиева

 

53.              

Емануела Чавдарова Николова

 

54.              

Венетка Владимирова Дичева

 

55.              

Даниела Кръстева Йорданова

 

56.              

Стефан Василев Христов

 

57.              

Татяна Здравкова Христова

 

58.              

Станка Желязкова Цинцарска

 

59.              

Румен Захариев Цинцарски

 

60.              

Емилия Емилова Радкова

 

61.              

Калина Георгиева Георгиева

 

62.              

Албена Иванова Евлогиева

 

63.              

Жаклин Машур Дауд

 

64.              

Велислава Найденова Мусева

 

65.              

Мария Калоянова Стоянова

 

66.              

Калоян Стоянов Стоянов

 

67.              

Стоян Станев Стоянов

 

68.              

Силвия Георгиева Иванова

 

69.              

Катя Йорданова Чукарска-Йончева

 

70.              

Йордан Руменов Йончев

 

71.              

Асен Маринов Йончев

 

72.              

Ива Асенова Йончева

 

73.              

Йордан Митов Чукарски

 

74.              

Румяна Любенова Чукарска

 

75.              

Марияна Николова Николова

 

76.              

Радостина Стоименова Аначкова

 

77.              

Йоана Емилиева Михайлова

 

78.              

Йоана Стефанова Темелкова

 

79.              

Александър Панайотов Темелков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения