Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1740-НС
София, 7 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 41-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра

Постъпила е жалба с вх. № НС-11-23 от 06.03.2023 г. на ЦИК от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 41-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра.

Административната преписка по оспореното решение е представена от РИК – Силистра, по имейл с вх. № НС-15-113 от 06.03.2023 г.

С жалбата се оспорва като незаконосъобразно решение № 41-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Дулово, област Силистра, като се твърди, че при постановяване на решението не е спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК – всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. Жалбоподателят твърди, че с оспорваното решение в съставите на две от секционните избирателни комисии в община Дулово няма назначени представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Силистра, а по същество – за неоснователна.

На проведените на 23.02.2023 г. консултации при кмета на община Дулово за назначаване съставите на секционните избирателни комисии са присъствали всички парламентарно представени в 48-то Народно събрание партии и коалиции, които са направили своите предложения за съставите на СИК. На консултациите не е постигнато съгласие за назначаване на съставите на СИК, видно от протокола, подписан от представителите на всички участвали в консултациите политически субекти, поради което документацията от проведените консултации, ведно с направените предложения за състави на СИК, са изпратени на РИК – Силистра за назначаване съставите на комисиите. С решение № 12-НС от 17.02.2023 г. Районна избирателна комисия – Силистра е определила числения състав на СИК в изборния район на 7- и 9-членни комисии, както и квотното разпределение на общия брой членове в СИК по общини и по партии/коалиции. Общият брой членове в СИК за община Дулово, предложени от жалбоподателя КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, следва да бъде 42, колкото е и броят на секциите в тази община. С представените при провеждане на консултациите за назначаване на СИК предложения за членове, жалбоподателят е направил общо 42 предложения, за две от секционните комисии е направено предложение за двама членове, за други две от секционните комисии не е направено предложение за членове, а за останалите секционни избирателни комисии в община Дулово жалбоподателят е направил по едно предложение за член. 

С решение № 41-НС от 02.03.2023г. Районна избирателна комисия – Силистра, е назначила по двама представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в две от секционните избирателни комисии, а в други две не е назначила нито един представител на коалицията, изцяло съобразно направените предложения от жалбоподателя за членове на секционните комисии. С така постановеното решение районната избирателна комисия е съобразила както квотния принцип за общ брой членове в СИК, предложени от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, така и разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК, с която се дава право на политическия субект във всяка от секционните избирателни комисии да има назначен по един член, предложен от него. Правоимащите политически субекти ползват тази правна възможност на чл. 92, ал. 6 ИК, като направят по надлежния начин предложенията си за членове на съставите на СИК. В настоящия случай жалбоподателят не се е възползвал от това свое право, тъй като не е направил своите предложения за членове на две от комисиите, а за други две е направил по две предложения, като по този начин е спазил общия брой членове за всички секционни комисии в общината – 42 броя.

При изложената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия приема, че решение № 41-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра, е законосъобразно, постановено при спазване на законовите разпоредби.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ срещу решение № 41-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра.

Решението на районна избирателна комисия – Силистра подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения