Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1737-МИ
София, 6 март 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ракитово

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-33 от 27.02.2023 г. от Петя Стефанова Стефанова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Ракитово.

С вх. № МИ-11-2 от 06.03.2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Веска Димитрова Андонова – упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Предлага се на мястото на Петя Стефанова Стефанова за заместник-председател на ОИК – Ракитово, да бъде назначена Ани Георгиева Сичева.

Към предложензието са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Ани Георгиева Сичева и пълномощно в полза на Веска Димитрова Андонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник председател на ОИК – Ракитово, Петя Стефанова Стефанова, ЕГН, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Ракитово, Ани Георгиева Сичева, ЕГН.

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения