Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1737-МИ
София, 6 март 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ракитово

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-33 от 27.02.2023 г. от Петя Стефанова Стефанова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Ракитово.

С вх. № МИ-11-2 от 06.03.2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Веска Димитрова Андонова – упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Предлага се на мястото на Петя Стефанова Стефанова за заместник-председател на ОИК – Ракитово, да бъде назначена Ани Георгиева Сичева.

Към предложензието са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Ани Георгиева Сичева и пълномощно в полза на Веска Димитрова Андонова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник председател на ОИК – Ракитово, Петя Стефанова Стефанова, ЕГН, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Ракитово, Ани Георгиева Сичева, ЕГН.

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения