Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1730-НС
София, 2 март 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Кюстендил, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Веска Добрева – пълномощник на коалиция „Български възход“ за попълване на състава на РИК – Кюстендил, като на мястото на освободения с Решение №1707-НС от 27.02.2023 г. член на РИК – Кюстендил, Евгения Пламенова Гергова да бъде назначен Илиян Георгиев Хаджийски.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и ал. 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Илиян Георгиев Хаджийски, пълномощно от представляващия коалицията в полза на Веска Добрева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК – Кюстендил, област Кюстендил, Илиян Георгиев Хаджийски, ЕГН ….

На назначения член на РИК – Кюстендил, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения