Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1730-МИ
София, 14 януари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 4-МИ от 21 октомври 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „СКАТ“ ООД, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 4-МИ от 21 октомври 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 1439-МИ от 18 октомври 2019 г. на ЦИК, против „СКАТ“ ООД, с ЕИК 812104705, адрес и седалище на управление гр. Бургас 8000, жк „Зорница“, бл. 47, ет. трети партерен, представлявано от управителя Данчо Димитров Хаджиев, с ЕГН …, за това че на 09.10.2019 г. в новините (централна емисия от 19,30 часа до 19.54 часа) на телевизия СКАТ във времевия диапазон от 19:37:45 часа, е представено социологическо проучване на „НЕОХРОН“ по повод изборите, с което са огласени данни за нагласите на избирателите спрямо кандидатите за кмет на Пловдив, като при излъчване на посочения телевизионен материал не е налице отбелязване на допитването или проучването и за източниците на финансирането му, с които действия е осъществен състав на административно нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание, съгласно чл. 475, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента до изборния ден включително, всяко огласяване на резултатите от допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите, извършвано чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Съгласно чл. 205, ал. 2 информацията по ал. 1 ИК се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от пет на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудиовизуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или предаването.

Централната избирателна комисия приема, че от страна на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД, е извършено нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 4-МИ от 21 октомври 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок, от „СКАТ“ ООД, не е постъпило възражение.

Нарушението се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 1439-МИ от 18 октомври 2019 г., АУАН № 4-МИ от 21 октомври 2019 г., препис-извлечение от протокол № 144 от 18 октомври 2019 г., сигнал с вх. № МИ-20-322/17.10.2019 г. от СЕМ, 1 брой електронен носител със запис на програма СКАТ на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД .

В съставения АУАН № 4-МИ от 21 октомври 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 4-МИ от 21 октомври 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 4-МИ от 21 октомври 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „СКАТ“ ООД, ЕИК 812104705, представлявано от управителя Данчо Димитров Хаджиев нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ, чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „СКАТ“ ООД, ЕИК 812104705, адрес и седалище на управление гр. Бургас 8000, жк „Зорница“, бл. 47, ет. трети партерен, представлявано от управителя Данчо Димитров Хаджиев, с ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Доброволното плащане на имуществената санкция може да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаския районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения