Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1727-НС
София, 2 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Социалистическа партия Български път“ срещу решение № 51-НС от 28.02.2023 г. на РИК 12 – Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-17 от 02.03.2023 г. от ПП „Социалистическа партия Български път“ срещу решение № 51-НС от 28.02.2023 г. на РИК 12 – Монтана, относно отказ за регистриране на кандидати за народни представители, предложени от ПП „Социалистическа партия Български път“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Жалбата е подадена от надлежна страна, предвид което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

От постъпилата по електронната поща на ЦИК преписка вх. № НС-15-102 от 02.03.2023 г. по издаване на оспорваното решение се установява следното:

С вх. № 71 от 28.02.2023 г. в 17.07 ч. е постъпило предложение от ПП „Социалистическа партия Български път“, подписано от Марин Драганов Йосифов, пълномощник на Ангел Георгиев Димов – представляващи партията, за регистриране на кандидати за народни представители за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предложението за регистрация на кандидатска листа от ПП „Социалистическа партия Български път“ е заведено под № 21/28.02.2023 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс.

С приетата с Решение № 1583-НС от 02.02.2023 г. хронограма на ЦИК в частта на т. 49 и т. 12 на Решение № 1651-НС от 06.02.2023 г. е опеделен краен срок за подаване документите, като партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи до 17.00 ч. на 28.02.2023 г. Документите са постъпили след изтичането на този срок, за което приносителят изрично е уведомен, като това обстоятелство е вписано в регистъра на Районната избирателна комисия.

В т. 12 на Решение № 1651-НС от 14.02.2023 г. Централната избирателна комисия е определила, че крайният срок за подаване на документи е 17.00 ч. на 28.02.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Социалистическа партия Български път“ срещу решение № 51-НС от 28.02.2023 г. на РИК 12 – Монтана, като неоснователна.

Решението на РИК 12 – Монтана, подлежи на обжалване пред Административен съд – Монтана, чрез РИК 12 – Монтана, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения