Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1715-МИ
София, 19.12.2019

ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателното производство по налагане на административно наказание на Хатидже Мехмедова Георгиева, кандидат за кмет на община Сунгурларе, в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана с Решение № 089-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе, с което е упълномощен председателя на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе да състави акт за установяване на административно нарушение (АУАН), установи следното:

Председателят на ОИК – Сунгурларе Димитър Катъров е съставил АУАН № 003-МИ от 25.10.2019 г. против Хатидже Мехмедова Георгиева – кандидат за кмет на община Сунгурларе, затова че на 11.10.2019 г. в гр. Сунгурларе, провежда предизборна агитация пред граждани, като с изказването си накърнява добрите нрави, честта и доброто име на ПП „ГЕРБ“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Съгласно чл. 42, т. 4 ЗАНН АУАН трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. Обратното би довело до неяснота относно това, за какво нарушение се наказва нарушителят и по този начин би се накърнило правото на защита на нарушителя. В случая в АУАН е налице непълно описание на нарушението, като липсва конкретика на обстоятелствата, при които то е било извършено и по-точно думите, респективно изразите от изказването на Хатидже Мехмедова Георгиева, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на ПП „ГЕРБ“, както и мястото, на което е извършено нарушението. Актосъставителят се е задоволил единствено да посочи, че е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, поради което не може да се установи по категоричен начин, че извършеното деяние представлява нарушение по смисъла на чл. 183, ал. 4 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с Решение № 089-МИ от 18.10.2019 г. на ОИК – Сунгурларе, въз основа на което е съставен АУАН № 003-МИ от 25.10.2019 г. против Хатидже Мехмедова Георгиева, за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Копие от решението да се изпрати на ОИК – Сунгурларе, и на Хатидже Мехмедова Георгиева.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения