Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1691-НС
София, 20 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, регистрирана с Решение № 1659-НС от 14 февруари 2023 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На 20 февруари 2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, подписано и подадено от представляващите коалицията Светозар Стоянов Съев и Георги Петков Манолов.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ под № 2-1 на 20 февруари 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за промяна в коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ от 15 февруари 2023 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОДЕМ“ от 10.02.2023 г., издадено от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 762/2017 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ от 13.02.2023 г., издадено от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 3078/1990 г.
 4. Удостоверение изх. № 48-00-67 от 13.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ПОДЕМ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Удостоверение изх. № 48-00-71 от 15.02.2023 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Образец от подписа на председателя на партия „ПОДЕМ“.
 7. Образец от подписа на председателя на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“.
 8. Образец от печата на партия „ПОДЕМ“.
 9. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, т. 29 и 30 от Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА промяна в състава на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, регистрирана с Решение № 1659-НС от 14 февруари 2023 г. на ЦИК, с включване на партия „ПОДЕМ“ и партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“.

Анулира издаденото удостоверение № 3-К от 14.02.2023 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения